Den nya regeringen ger och tar – från landets äldre

Det är en framgång för SPF och landets alla seniorer att den nya regeringen kommer att ta bort pensionärsskatten för garantipensionärer den 1 januari 2015. Med det räcker inte. Vi nöjer oss inte förrän lön och pension beskattas lika för alla seniorer. Vi efterfrågar därför tydliga utfästelser från regeringen om att den har för avsikt att ta bort pensionärsskatten i sin helhet under mandatperioden.

Den nya regeringen väljer dock att både ge och ta från landets seniorer. Samtidigt som pensionärsskatten delvis tagits bort så har den nya regeringen valt att lägga förslag på att återinföra en särskild löneskatt för personer som är över 65 och arbetar. En sådan löneskatt betalas av arbetsgivaren och riskerar därför att minska viljan att anställa seniorer. I en tid då politiken borde ägna tid och kraft för att finna lösningar på hur man bättre kan tillvarata senior kompetens och erfarenhet är detta ett steg i fel riktning. SPF har påtalat detta till Finansdepartementet och kommer noggrant att följa hur löneskatterna slår mot sysselsättningen bland äldre.

Till syvende och sist är vi i SPF allvarligt bekymrade över att den nya regeringen inte avser att göra mer för att förbättra villkoren för de äldre. Inte minst för den stora grupp pensionärer som har det allra sämst ställt ekonomiskt. Vi kommer därför självklart att fortsätta vårt påverkansarbete för valfriheten, inflytandet och livskvaliteten för landets seniorer.

Christina Rogestam
förbundsordförande SPF

Representativ regeringsförklaring?

Vi äldre utgör ca 20 procent av Sveriges befolkning, då borde en statsminister lägga lite mer än drygt 1 procent av sin tid under regeringsförklaringen på äldrefrågor. Men så skedde inte heller med den nya S + MP-regeringen. Det som egentligen är mest anmärkningsvärt är att Löfven mycket nöjt talade om en representativ riksdag utifrån ideologier och landsdelar, men ålder då? Den nya riksdagen är den yngsta någonsin, endast nio ledamöter är 65 år och äldre idag. Knappast representativt!

I övrigt kan vi konstatera att det kommer att blir spännande att se vad de nationella kvalitetslagarna i välfärden kommer att innefatta. Syfte är att förbättra kvalitén och begränsa vinsterna. Den ska vara långsiktig och tas fram i bred samverkan.

Förhoppningsvis vågar politikerna denna gång ta med frågorna om finansiering och bemanning av framtidens äldreomsorg. Och utgångspunkten för en sådan måste vara äldres behov och önskningar, snarare än olika utförare eller personalens arbetstimmar.

Hur de nationella riktlinjerna för olika sjukdomar ska kunna bli obligatoriska är ett annat förslag som skall bli spännande att se vad det leder till. Det blir nog inte helt lätt då de allra flesta riktlinjer idag är rekommendationer med olika prioriteringsgrad.

Från SPF noterade vi också att steg ska tas för att skillnaden i skatt på pension och lön ska minska enligt Löfven, denna skillnad vill vi från SPF avskaffa helt i ett enda steg.

Vidare hoppas vi att beskedet om att lagen om vårdval i primärvården ska avskaffas inte minskar äldre människors möjlighet att välja distriktsläkare, som vi menar är självklar. Det kommer också att bli intressant att följa vad de nya kvalitetslagarna i välfärden kommer att innebära, då det uttalade syftet verkar vara att minska vinsterna snarare än att höja kvaliteten.

Hur som helst ser vi från SPF fram emot en spännande mandatperiod, diskussioner med de nya ministrarna och hoppas att äldres frågor för ökat utrymme.

Gösta Bucht
Talesperson för vård och omsorg

SPFs valmanifest

Inför valet 2014 vill SPF lyfta 10 punkter som bidrar till ett samhälle där likabehandlinSPFs valmanifestg råder och där ålder inte spelar någon roll för hur vi bemöts och vilka möjligheter vi har.

Valfrihet
1. Gärna pensionering men först ett rejält arbetsliv Äldre bör ha rätt att arbeta kvar så länge de vill på arbetsmarknaden.
2. Hemma är där jag hänger min hatt Bygg bostäder av olika typ och med olika upplåtelseformer, inklusive trygghetsboenden.
3. Vid 90 ska alla få välja Valfrihetsgaranti vid fyllda 90 år: Bo kvar hemma med eller utan stöd eller flytta till ett bra äldreboende utan krav på biståndsbeslut.

Trygghet
4. Fel att backa in i livets spurt Ändra pensionssystemet så att pensionen inte kan sänkas per automatik.
5. Jämlik vård och omsorg i hela landet En lag, en huvudman och avveckla landstingen.
6. Fem piller är fler än fyra tabletter Sjukvården måste minst en gång per år gå igenom läkemedelsanvändningen för patienter som fyllt 75 år.

Rättvisa
7. Pension är uppskjuten lön Skatt på pension och inkomst från arbete ska vara lika.
8. I nöd och lust Även pensionärer som vårdar en anhörig i hemmet bör få ersättning.

Inflytande
9. Pension är uppskjuten lön Skatt på pension och inkomst från arbete ska vara lika.
10. I nöd och lust Även pensionärer som vårdar en anhörig i hemmet bör få ersättning.