Gästblogg: KG Scherman om Socialdemokraternas pensionsutspel den 1 maj

Gästblogg: KG Scherman om Socialdemokraternas pensionsutspel den 1 maj

Statministern lovar: Öka inkomstpensionen till dagens pensionärer. LO:s ordförande kräver 70% i pension jämfört med lön, därför skall avsättningen till pensionssystemet öka med två procentenheter.

Statsministerns löfte är tydligt och klart. LO:s besked får antas syfta till vad LO tidigare antytt ganska tydligt: Att vi skall öka dagens avgift för att åstadkomma högre pensioner i framtiden. Då skall man ha klart för sig att med dagens pensionssystem dröjer det länge innan en ökad avsättning verkligen påverkar pensionerna. Så som det är konstruerat behövs nämligen många år med dessa extra avsättningar för att de skall ha ackumulerats till en märkbar höjning av pensionen.

Med den här redovisade mycket näraliggande tolkningen framstår Statsministerns och LO:s förslag som synkroniserade. Både i sak och i ordval. Statsministern lystrar till kravet att dagens pensioner måste förbättras, LO pekar på en lösning för att höja pensionerna i framtiden. Men vid närmare granskning haltar samspelet. Med LO och med övriga partier i den s.k. pensionsgruppen.

Statsministerns förslag har en låginkomstprofil. Den profilen går på tvärs med LO:s krav att alla inkomstpensioner skall närma sig 70% av lönen. Förslaget stärker de lägre inkomstpensionerna och öppnar obevekligt för berättigad kritik och frågor från dem som ställs utanför. Förslaget är dessutom minst sagt förvånande för att inte säga utmanande med hänsyn till det samarbete som hittills bedrivits kring pensionerna. Först har man suttit i pensionsgruppen och kommit överens om riktlinjer för hur grundskyddet i pensionerna skall se ut. Strax därpå kommer ett av de förbundna partierna, socialdemokraterna, med ett eget förslag om en radikal förändring.

Förvirringen bland kompanjonerna i pensionsgruppen blev med rätta total.

Trots allt, alla med insikt i hur pensionerna har utvecklats måste ändå rimligen välkomna dessa krav. De innebär ett brott mot den hittills obevekliga automatiken i hur pensionerna beräknas . En automatik som innebär att Inbetalda avgifter för en person och inga andra hänsyn bestämmer pensionerna. Nu föreslår statsministern att dagens pensionär skall få ett tillskott utöver vad dessa inbetalade avgifter motiverar. Och självfallet måste detta tillskott komma också dem tillgodo som går i pension nästa år. Osv. Och LO föreslår ökade avsättningar som på sikt höjer pensionerna.

En mycket stor förändring har med ens uppstått. Man har tagit sociala hänsyn utöver vad som enbart motiveras av grundtryggheten. Ett välkommet steg i riktning mot ett rättvist pensionssystem. Ett system som liknar det vi hade i ATP och som är det som nästan alla industriellt utvecklade länder har.

I ett rättvist och rimligt pensionssystem finns tre parametrar för politikerna att besluta om. Det gäller avgiften, pensionsåldern och pensionernas storlek. Pensionsåldern är den ålder vid vilken en ”normal” pension skall uppnås, en pension vars storlek bestäms av att man skall ha jobbat tillräckligt många år och av den genomsnittliga lön man har haft under dessa eller en del av dessa år. Avgiftssatsen bestäms så att systemet är i finansiell balans. Det politiska ansvaret är att bestämma pensionsålder och sättet att beräkna pensionens storlek så att en långsiktig balans skapas, en balans som tar hänsyn både till sociala behov och finansiella realiteter.

Men i det svenska systemet för beräkning av den inkomstrelaterade pensionen så som det hittills har tillämpats har man avskaffat det politiska ansvaret. Inbetalda avgifter för en person och inga andra hänsyn bestämmer pensionerna. Någon hänsyn till hur hög ålder det är rimligt att kräva att människor arbetar till tas inte, inte heller hur många år som man ska ha arbetat för att få en rimlig pension. Om livslängden i befolkningen ökar så sjunker pensionen automatiskt om man inte arbetar längre. Och om prognoser visar att pengarna inte räcker så sänks pensionen ytterligare. Också det sker automatiskt med hjälp av den så kallade bromsen. Inget utrymme finns för att ta hänsyn till att förutsättningarna har ändrats och kommer att fortsätta att ändras jämfört med vad man på 90-talet trodde/hoppades skulle bli utvecklingen.

Det är bara en socialförsäkringsminister som har talat klartext, Ulf Kristersson, han hade den posten i regeringen Reinfeldt 2010-2014. Han gav då det helt riktiga beskedet att: ”Begreppet skälig pension har inte i det här systemet att göra. Pensionen blir vad den blir”. En annan person som varit tydlig är Margit Gennser, Moderaternas representant i den grupp som arbetade fram det nya pensionssystemet. Hon fick mycket ovett för detta.

Statsministern och LO:s ordförande har med sina besked första maj brutit med denna ensidiga syn på hur det allmänna pensionssystemet skall fungera. Det är bara att hoppas att de fullföljer denna radikala linje, och att övriga partier medverkar till att göra detta till startpunkten för en radikal och ansvarsfull reformering av pensionerna. Det är hög tid.

Mycket behöver göras, många idéer behöver omprövas. Det finns gott om exempel ute i världen på ansvarsfulla pensionslösningar utan den stenhårda automatik som nu i 20 år har styrt våra pensioner. Troligen är det många försvarare av dagens system som redan har satt igång för att försöka hitta något ”listigt” sätt att vränga in dessa nya initiativ inom dess snäva ramar. Statsministern är att gratulera om han trots alla sådana försök lyckas få med sig övriga partier i pensionsgruppen på en ärlig och genomgripande omprövning. Och om han är flexibel nog att släppa den egendomliga profil som hans medarbetare har givit det förslag han presenterade den första maj.

Om övriga partier inte vill medverka får man hoppas att Statsministern går fram på egen hand med en kombination av LO:s krav på höjda avgifter och en omedelbar förstärkning av dagens pensioner. Han själv, liksom Sveriges löntagare och pensionärer skulle alla ha stor nytta av en sådan insats.

KG Scherman
tidigare Generaldirektör

med ansvar bl.a. för pensionerna

KG_SchermanPorträtt.jpg