Kan kommunerna inte bättre än att ständigt dra ner på äldres vård och omsorg?

Titt som tätt kommer nyheter om att det ska sparas in på äldreomsorgen, det kan handla om boenden som ska läggas ned eller att en dagverksamhet försvinner. Detta sker över hela landet i olika omfattning. Ett typiskt exempel är Boden där bl a dagverksamhet för dementa ska avvecklas, taxan för både äldreomsorg och trygghetslarm ska höjas och ett boende ska förtätas så att en del hyresgäster måste flytta. Så ser det ut i många kommuner runt om i Sverige.

Det är varken rimligt eller rättvist att sköra äldre personer ska behöva fara illa för att kommuner alltför ofta automatiskt väljer att försämra äldreomsorgen istället för att försöka effektivisera på annat håll i kommunen för att hålla nere utgifterna. I fallet Boden ska det inte bara skäras ned på äldreomsorgen, de äldre som berörs ska dessutom betala betydligt högre taxor – utan att kvaliteten höjs, snarare försämras den.

En viktig anledning till att detta sker i olika kommuner är inte minst att Socialtjänstlagens utformning ger äldre svagare rättigheter än andra grupper. Äldre med funktionshinder har t ex bara rätt till skälig levnadsnivå, medan yngre inom LSS har rätt till goda levnadsvillkor. Det gör att kommunerna sätter andra förpliktelser inom t ex barnomsorg, skola och LSS före äldres behov av omsorg. Äldreomsorgen blir i många fall till en budgetregulator, istället för det den borde vara – en trygg omsorg med kvalitet utifrån de äldres individuella behov. Det är alldeles för lätt att spara på äldreomsorgen när lagen bara garanterar oss äldre en skälig levnadsnivå

Från SPF Seniorerna har vi därför länge argumenterat för att Socialtjänstlagen måste förstärkas så att äldres rättigheter stärks. Förutom ovan besparingsexempel finns otaliga fall av sköra äldre personer som av sin kommun nekats plats på särskilt boende – trots att de inte klarar sig hemma och lider av flertalet åkommor. Många kommuner har platsbrist men om 5 år säger de sig fortfarande inte ha åtgärdat denna. Det händer att hemtjänsten glömmer bort att besöka vårdtagare. Måltiderna prioriteras sällan och alltfler äldre lider av undernäring.

Men trots kommunens ansvar för äldreomsorgen , ett ansvar som enligt socialtjänstlagen säger att äldre ska kunna leva ett värdigt liv, så leder sådana missförhållanden knappt till några sanktioner överhuvudtaget. Socialtjänstlagen måste ändras, och de som missköter omsorgen måste ställas svars.

Våra företrädare i kommunerna, de kommunala pensionärsråden (KPR) har alldeles för lite makt att påverka hur kommunerna behandlar oss äldre, Kommunerna behöver inte ens ha dessa råd och i många kommuner har man bytt ut KPR till intetsägande dialogmöten. Vårt krav från SPF Seniorerna är att det skall vara lag på att dessa råd skall finnas och att de även får ett ökat inflytande, kanske lite efter MBL modell.

Regeringen har nu tillsatt en utredning som skall ledas av Margareta Winberg, för att se över hela socialtjänstlagen. Tyvärr är direktiven om hur man ska hantera begreppet ”skälig levnadsnivå” otydligt och en förändring av begreppet får heller inte kosta något. Utsikterna till att en förändring av lagen skall leda till en förbättring av äldres villkor ser dyster ut. Förhoppningsvis får vi seniorer ändå göra vår röst hörd i utredningen och bli representerade i de referensgrupper som ska diskutera och komma med förslag på förändringar i lagen.

Gösta Bucht
sakkunnig vård- och omsorgsfrågor SPF Seniorerna