Mycket kvar att önska vad gäller kostnadsökningen för inhyrd vårdpersonal

Landstingen och regionerna får allt mer ökande kostnader för att anställa personal främst läkare och sjuksköterskor från bemanningsföretag. Detta trots att man under flera år försökt att hejda denna utveckling.

De siffrorna som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram för 2016 års tre första kvartal visar att hyrkostnaden för läkare i landstingen totalt har ökat med 13 procent. Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor har ökat med 26 procent. SKL har även sammanställt siffror för hyrkostnaderna fördelat i kategorierna primärvård, psykiatri, övrig specialiserad vård och övriga verksamheter. I samtliga kategorier har kostnaderna ökat från de första tre kvartalen 2015 till motsvarande period 2016. Området psykiatri hade den största procentuella ökningen, 21 procent. För primärvården låg ökningen på 13 procent. Den totala kostnaden för inhyrd vårdpersonal i landet 2015 var 4 miljarder och den ökade med 438 miljoner kronor de tre första kvartalen 2016.

Nu intensifierar samtliga landsting och regioner, tillsammans med SKL, arbetet med att utreda, analysera och föreslå åtgärder inom en rad områden för att minska beroendet av inhyrd personal. Målet är att den 1 januari 2019 ska inget landsting vara beroende av inhyrd personal i sjukvården. Detta ska ske genom att alla regioner och landsting skall vara överens om en gemensam strategi, 60-punkterslistan.
Den lista av åtgärder som man presenterar är dock föga imponerande. Det mesta är prövat tidigare och har inte haft någon nämnvärd effekt. Man tänker dessutom gå så långt att om det behövs så stänger man vårdplatser för att inte behöva anställa hyrläkare. Detta enligt landstingsstyrelsens ordförande i Västernorrland. Att stänga vårdplatser kommer inte att gå väl då sjukhusvården redan idag är pressad av överbeläggningar.

Största utmaningen säger SKL är att utbilda fler läkare och sjuksköterskor. Det är bra men löser inte problemet idag och inte till 2019 heller. I första hand borde man redan nu se över hur alla de läkare vi har i Sverige nyttjas. Sverige ligger i topp i världen med antalet läkare per invånare.  Trots det är det en skriande brist på de specialister som efterfrågas mest, allmänläkare, geriatriker och psykiatriker. Just de specialiteter som vi äldre, framför allt de mest sjuka, är i störst behov av. Detta är heller ingen nyhet, vi har vetat i årtionden att det är brist på dessa läkare och att det bara blir värre och värre. Varför görs inget trots att en rad statliga utredningar under åren har krävt en förändring?

Analysen av problemet med hyrläkare saknar dessutom en mycket viktig aspekt. Varför är hyrläkare inte något problem för privat vård, varken för akutsjukhus eller primärvård? Kanske finns det idéer att hämta där? Dessutom saknas en internationell utblick. Hur ser det ut i andra länder runt om oss? T ex Norge med Fastläkarsystemet sedan ett antal år, vilket delvis innehåller en ersättning efter egen produktivitet. Där har primärvårdens rekryteringsproblem i praktiken upphört.

Det är hög tid att se över hur vår sjukvård är organiserad.  Är det verkligen optimalt med olika huvudmän för äldrevården och omsorgen och fungerar samarbetet dem emellan? Varför har regeringen inte sett till att rätt specialister utbildas? Ska det kommunala självstyret tillåta att den utvecklingen vi sett fortsätter? För att strategin som SKL beskriver ska lyckas borde vi även titta på hur sjukvården är organiserad i andra länder och hur den privata vården klarar problemet.

Sjukvårdens kvalitet och tillgänglighet är en av de viktigaste frågorna för många av oss, inte minst vi äldre och de mest sjuka med ett stort behov av tillgänglig vård med hög kvalitet och god kontinuitet på den personal vi träffar.

Gösta Bucht
sakkunnig vård- och omsorgsfrågor SPF Seniorerna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s