Sveriges bästa hemtjänst? – det finns en hel del att förbättra

Två avsnitt av SVT:s serie ”Sveriges bästa hemtjänst” har nu sänts. Det är både positiva och negativa sidor som framkommit. Det bör dock understrykas att serien generellt sett visar att mycket behöver bli bättre i hemtjänsten, inte minst att vården och omsorgen behöver bli mer personcentrerad.

Det är väldigt bra att hemtjänstens funktion beskrivs som både viktig och att det krävs kunskap och engagemang för att göra ett bra jobb. Många i personalen gör ett gott arbete och är ett bra stöd i människors vardag. Men det är också så att hemtjänsten de senaste åren fått ett allt större ansvar när antalet platser på boenden minskar. Det är då i längden inte rimligt att hälften av personalen saknar utbildning för att arbeta inom hemtjänsten. Det är allvarligt också mot bakgrund av att det behövs nyrekryteras ett stort antal undersköterskor som också de behöver en utbildning.

Även om programmet är insiktsfullt så är det lite väl mycket fokus på personalen, men hemtjänsten är i första hand till för de äldre och bör utgå från individernas behov och inte scheman eller kommunens budget. Detta är ett bekymmer i många kommuner, ett sätt att förbättra situationen är att äldres rättigheter i Socialtjänstlagen förstärks – från skäliga till goda levnadsvillkor.

Att personalen har begränsat med tid är också det ett problem som finns över hela landet, likaså att det är många olika människor som kommer hem till de äldre personerna. Detta är i mycket en fråga om organisation och arbetsledning, men självklart också ekonomiska resurser. Så länge kommunerna inte prioriterar äldreomsorgen högre och satsar på kvalitetsutveckling kommer denna situation sannolikt att fortsätta.

Gårdagens avsnitt tog upp frågan om ensamhet bland äldre och vilka följder detta kan få. Ensamheten är den enskilt viktigaste orsaken till depression hos äldre. I programmet gjordes goda insatser för att minska isolering och förbättra den sociala biten för de äldre. Detta borde fler kommuner runt om i landet satsa på. Däremot skulle olika typer av vardagliga sysslor som att diska, handla mat eller städa kunna göras tillsammans med vårdtagaren i den mån det är möjligt – det skulle sannolikt bidra till mer socialt innehåll i vardagen. Detta tar naturligtvis lite längre tid. Men det får man med stor sannolikhet igen med att det kommer att göra både vårdtagaren och personalen nöjdare. Ett grundproblem idag är personalens tidsbrist, vilket gör att hemtjänsten har svårt att arbeta med att motverka ensamhet. Det var ganska talande när en i personalen uttryckte att beskeden och besluten som berör hemtjänsten ”sällan är något positivt”, även om det var det i just detta tillfälle.

Sammantaget kan man konstatera att det finns betydande utmaningar för att förbättra hemtjänsten runt om i landet, inte minst vad gäller vikten av en personcentrerad vård och omsorg. Det krävs då inte bara ekonomiska tillskott men även välutbildad och engagerad person som ges tid att utföra sitt arbete – i enlighet med de äldres önskningar.

Det skall bli spännande att se hur hemtjänsten som skildras i programmet utvecklas i de kommande avsnitten.

Gösta Bucht
Sakkunnig för vård och omsorg

 

1 thought on “Sveriges bästa hemtjänst? – det finns en hel del att förbättra

  1. Ja visst finns det en del att utveckla o det var ju precis det som den verksamheten hade som mål: Sveriges bästa……
    Många kommuner säger att de arbetar efter salutogent förhållningssätt ( se till omsorgstagarens behov) men i verkligheten är det systemet som styr ändå. Verksamheten får inte förutsättningar. Det satsas enormt med utbildningspengar i varje kommun på olika saker o efter två år något nytt på gång igen. Uppföljning av hur det har fungerat som vi bestämde för fyra år sedan finns inte o om det blir nya chefer så vet ingen vad som hänt tidigare ( uppfinn hjulet)
    Skattemedel används verkligen inte optimalt o det är precis likadant med stimulandsbidrag från staten o forskningsanslag till samma saker år efter år o inga pengar till genomförande eller uppföljning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s