Bygg fler bostäder för äldre

I en artikel i Dagens Samhälle häromdagen (den finns tyvärr inte på webben) framgår att köerna för platser på särskilda boenden växer runt om i landet. Om en kommun inte klarar att ordna fram en permanent plats på ett boende inom 3 månader för en äldre som har fått beslut om en plats måste kommunen anmäla detta till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Tidningen har tagit del av siffror från IVO som visar att totalt i landet har antalet ej verkställda beslut om plats på ett särskilt boende ökat från 4453 till 5168 stycken, en ökning på 16 procent, mellan 2014 och 2015. Detta är rent ut sagt bedrövligt.

För det första är det väldigt illa för de sjuka äldre (och deras anhöriga) som inte får den plats på ett boende som de har rätt till och behov av. För det andra är det usel planering av kommunerna. Av artikeln i Dagens Samhälle framgår att flera kommuner hänvisar till att deras byggplaner inte hänger med i den demografiska utvecklingen – som om den senare nyss damp ner i kommunhuset. Så är det förstås inte, kommunerna har sedan decennier tillbaka kunnat se hur den demografiska utvecklingen varit, är och kommer att vara. För det tredje understryker denna negativa utveckling behovet av flera förändringar, som vi i SPF Seniorerna driver: Socialtjänstlagen måste ändras, kommuner som missköter omsorgen måste få kraftiga sanktioner och det behöver byggas fler bostäder för seniorer – både i antal och vad gäller olika sorters bostäder.

En anledning till äldre behandlas på detta sätt och att kommunerna inte skärper sig är att i Socialtjänstlagen har äldre bara rätt till skäliga levnadsvillkor. Det gjordes ofta rimliga tolkningar av detta när lagen var ny på 1980-talet, men så är inte längre fallet.  I Lagen om särskilt stöd (LSS) har yngre med funktionshinder rätt till goda levnadsvillkor medan äldre med liknande funktionshinder bara har rätt till skäliga. Därför måste lagen ändras så att samma goda livsvillkor gäller även för äldre. Nuvarande skillnad i lagstexterna leder till att äldre inte får den omsorg de har rätt till och det är dessutom en tydlig åldersdiskriminering.

Kommuner som missköter omsorgen om äldre måste drabbas av ordentliga sanktioner. De viten som IVO utfärdar när en kommun efter 3 månader fortfarande inte verkställt beslut om plats på ett boende motsvarar en bråkdel av kostnaden för att faktiskt tillgodose platsen.

Vi har därför uppmanat regeringen att från statligt håll införa betydligt kraftigare sanktioner och ett tydligt utkrävande av ansvar mot kommuner som missköter sin äldreomsorg och inte följer lagen. Politiker och tjänstemäns personliga ansvar måste tydliggöras och de ska kunna ställas till svars om de bryter mot lagen.

Det är också tydligt att det måste till fler platser på särskilda boenden omgående. Men det behöver byggas fler bostäder för seniorer generellt – seniorbostäder, trygghetsbostäder och liknande typer av mellanbostäder samt särskilda boenden. Inte minst är det angeläget att detta finns med som en viktig punkt i de bostadspolitiska samtal som nu förs mellan regering och opposition. Om ansvariga politiker vill få igång flyttkedjorna på bostadsmarknaden är vi seniorer en nyckelgrupp. Och snart kommer den stora 40-talistgenerationen, då kommer efterfrågan på tillgängliga och bra bostäder för äldre att skjuta i höjden. Flyttkedjorna, kommunerna och vi seniorer gynnas alla i längden av att det finns bra bostäder som vi kan åldras i. Bygg, bygg, bygg!

Ändra Socialtjänstlagen, inför kraftiga sanktioner för kommuner som missköter äldreomsorgen och bygg fler bostäder för seniorer!

Christina Rogestam
förbundsordförande SPF Seniorerna

Vi ger oss inte förrän åldersgränsen för mammografiscreening tas bort

Riksdagen beslöt den 26 maj om avgiftsfri mammografiscreening för kvinnor mellan 40 och 74 år. Detta utan att ta hänsyn till de argument vi framfört att mammografi är lika värdefull, om inte mer värdefull, för kvinnor över 74 år.

Enda skälet till detta är att Socialstyrelsen hävdar att det inte finns något vetenskapligt underlag för att det skulle göra nytta. Samtidigt förordade man att personer med könsdysfori ska få avgiftsfri screening. Riksdagen beslutar även om att öppenvård för 85 åringar och äldre ska avgiftsbefrias och menar att genom att sänka trösklarna till olika tidiga och förebyggande insatser för unga och äldre kan vi bidra till en bättre hälsa på olika områden. Inget av detta är vetenskapligt bevisat, men det går tydligen bra att besluta om ändå! Dessutom finns det viss vetenskap som tyder på att även äldre kvinnor har nytta av mammografiscreening. Andra länders myndigheter har tolkat vetenskapen annorlunda än Socialstyrelsen och har ingen övre åldersgräns.

SPF Seniorerna hävdar dessutom bestämt att detta är åldersdiskriminering och Statens medicinsk etiska råd (SMER) håller även med om att åldersgränser i screeningprogram är diskriminerande.

Cancersjukdomen som sådan är åldersrelaterad och de flesta cancertyper blir vanligare ju äldre vi blir – inte minst bröstcancer. Vi blir även allt friskare högre upp i åren och då vet vi att förebyggande åtgärder och tidig upptäckt av sjukdomar – inte minst cancersjukdomar – gör allt större nytta och ger personen ett längre och friskare liv.

Riksdagens beslut förvägrar ett stort antal kvinnor chansen till ett längre och friskare liv. SPF Seniorerna har påtalat detta i insändare, debattartiklar och remissvar hela våren utan att någon hänsyn tagits till detta eller att någon förklaring getts till varför man inte ändrat förslaget så att alla kvinnor oavsett ålder får rätt till avgiftsfri mammografi.

Denna handläggning av en medicinsk fråga påtalar även ett ytterligare, större problem: att det saknas och satsas för lite på forskning om äldre. Om vi inte vet vilken effekt en åtgärd kommer att få är det alltför lätt att avstå och hävda att det ”saknas vetenskap”.

Vi inom SPF Seniorerna kommer oförtrutet att fortsätta och kämpa för att detta beslut om mammografiscreening ändras och att åldersgränsen tas bort. Dessutom kommer vi att med förnyade krafter påtala bristen på forskning om äldre, framför allt de riktigt gamla där det nästan inte finns någon forskning alls.

Myndigheterna ska inte få fortsätta med att gömma sig bakom skälet att det inte finns några forskningresultat.

 

Gösta Bucht

Sakkunnig för vård och omsorg