Senior-RUT: hur funkar det?

Häromdagen skrev Anna-Karin Hatt, vd Almega, och undertecknad en debattartikel i Göteborgs-Posten om Senior-RUT, alltså att skatten på hushållsnära tjänster bör avskaffas helt för de som fyllt 65 år. Argumenten för detta är flera: en del äldre önskar mer hjälp än det hemtjänsten gör, andra vill själva välja vad de vill ha stöd med utan att blanda in kommunen, och låga pensioner gör att en hel del inte har råd idag. Sammantaget skulle det bidra till ökad valfrihet och livskvalitet för seniorer, och förslaget har dessutom en positiv sysselsättningspotential.

Äldre som vill ha hjälp med enkla grejer i hemmet får inte alltid det av hemtjänsten. Och seniorer som inte har behov av hemtjänst vill ha stöd med enklare tjänster i hemmet som städning, snöskottning eller gardinbyte – utan att dra in kommunens biståndsbedömare. Inte sällan är det anhöriga som idag får ställa upp med detta, ibland på bekostnad av sin egen arbetstid eller fritid. Större möjligheter att köpa RUT-tjänster skulle stärka äldres självbestämmande.

RUT-tjänster är redan idag väldigt efterfrågade bland 65-plussarna. Det visar att både behov och nöjdhet med dessa finns. Men tyvärr vet vi också att många äldre har låga pensioner, och även om de skulle behöva mer hjälp i hemmet har de inte alltid råd till det. Vi vet också att både antalet och andelen 65-plussare i befolkningen växer de närmaste åren.

Det är viktigt att vara tydlig med att Senior-RUT inte ska ersätta den hemtjänst som ges i enlighet med Socialtjänstlagen. Senior-RUT handlar om tjänster som städning, tvätt, fönsterputsning, snöskottning och gräsklippning. Hjälp med sådana uppgifter minskar inte bara risken för skador i hemmet det kan också stärka äldres livskvalitet, trygghet och självständighet. Dessutom skulle Senior-RUT kunna bidra till fler arbetstillfällen i landet.

Vad skulle då skillnaden bli i kostnad om man jämför Senior-RUT mot den befintliga skattereduktionen på RUT-tjänster? Nedan exempel varierar självfallet på var man bor, vilket företag man anlitar.
Innan den nuvarande skattereduktionen infördes betalade konsumenten i detta räkneexempel 16 250 kronor för en tjänst (9 250 kr eller 57 procent var skatter, 7 000 kronor eller 43 procent var kostnaden till leverantören för utförd tjänst). Efter att den nuvarande skattereduktionen infördes kostar samma tjänst 8 125 kronor, varav 1 125 kronor skatt och 7 000 kronor till leverantören. Om skattebelastningen helt tas bort, i enlighet med Senior-RUT-förslaget, blir konsumentens kostnad 7 000 kronor – allt till leverantören och ingen skatt. För en senior skulle kostnaden för en RUT-tjänst, enligt ovan räkneexempel, minska med 14 procent.

Christina Rogestam
ordförande SPF Seniorerna

Kräv bemanning efter äldres behov

SPF Seniorernas kommentarer om regeringens förordning om bemanning nattetid på boenden för äldre

Sedan flera år tillbaka har Socialstyrelsen arbetat med ett förslag på föreskrifter för bemanning och behovsstyrning av omsorgen på särskilda boenden. Ska vi ha en bemanning på särskilda boenden som kan tillgodose alla boendes individuella behov, eller som idag att de individuella behoven inte alltid kan tillfredsställas då man är för lite personal?

Nu äntligen har regeringen tagit ett beslut i frågan. Resultatet blev att man måste ha bemanning nattetid på boenden för äldre. Ett steg i rätt riktning, men ack så litet. I förhållande till de föreskrifter som Socialstyrelsen lämnade till regeringen för snart fem år sedan om bland annat bemanning är det nya förslaget minst sagt urvattnat. En fin rock ”bidde en tumme” som mästerskräddaren sa. Regeringen följer inte Socialstyrelsens förslag på att socialnämnderna ska fatta beslut där det framgår vilken omsorg man behöver så att bemanningen kan anpassas efter det och att nämnden regelbundet följer upp detta. Inte heller att personalen ska ha grundläggande kompetens i omsorg av äldre har regeringen tagit med.
Från SPF Seniorerna menar vi att regeringens nya förordning är svag och reaktiv, man ska övervaka och ingripa ifall något händer. Detta till skillnad från Socialstyrelsens förslag som var proaktiva – ta reda på de äldres behov och bemanna och utforma omsorgen därefter.

Bemanningen nattetid på boende för äldre behöver förstärkas. Därför välkomnar vi att regeringen nu skärper de bestämmelserna. Men samtidigt borde regeringen krävt att bemanningen och omsorgen anpassas efter den enskildes behov. Detta är just det Socialstyrelsen föreslagit. En sådan ordning skulle ligga i linje med värdegrunden – en personcentrerad omsorg. Dessutom borde krav ställas på att personalen har grundläggande kompetens i omsorg av äldre och äldre med demenssjukdom. Från SPF Seniorerna kommer vi noga att följa att de skärpta reglerna följs av kommunerna och vi förutsätter att regeringen återkommer med förslag om att en trygg och kompetent bemanning för de äldre säkerställs.
Gösta Bucht
sakkunnig vård och omsorg