Lång väg kvar för att så gott som alla ska vara nöjda med omsorgen

Socialstyrelsens undersökning ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2015” visar tyvärr inte på några nämnvärda förbättringar i hur de svarande ser på omsorgen i hemtjänsten och särskilt boende. Snarare är läget aningen sämre nu jämfört med de två föregående åren för riket som helhet. Som vanligt var det bara ca hälften av de som har hemtjänst eller som bor på särskilt boende som besvarat enkäten på egen hand eller med hjälp av anhöriga vilket man måste ta hänsyn till när man tolkar resultaten.

För ungefär var fjärde äldre som fått hemtjänst har biståndshandläggarens beslut inte anpassats till individens behov och bara strax över hälften har kunnat välja utförare. Över en tredjedel vet inte säkert var de ska vända sig vid klagomål. För närmare 87 % av de svarande tar personalen hänsyn till hur hjälpen ska utföras och strax över 60 procent av de äldre kan påverka tiderna som personalen kommer – ganska bra men ambitionen måste vara högre i båda dessa fall. När det gäller hur personalen utför sina uppgifter är 45 % mycket nöjda, 42 % ganska nöjda och återstående är inte särskilt nöjda. Även här måste det till förbättringar, mer än var tionde som inte är nöjd och mer än hälften som bara är ganska nöjda är inte acceptabelt i en så viktig verksamhet. Det finns en rad andra resultat i Socialstyrelsens undersökning, men sammantaget går det att utläsa att 43 % känner sig mycket trygga med att ha stöd från hemtjänsten, 42 % ganska trygga och 14 % inte särskilt trygga. Det är bara drygt hälften (55 %) av de äldre som har förtroende för alla i personalen, resterande har förtroende för de flesta eller några – inte särskilt bra. Sammantaget om hemtjänsten säger 49 % att de är mycket nöjda med hemtjänsten, 39 % ganska nöjda och resterande 12 % inte särskilt nöjda.

Undersökningen om hur äldre har det på särskilt boende visar att 3 av 4 trivs på sitt rum och 65 % trivs i det gemensamma utrymmet. Bara 1 av 4 svarar att maten smakar mycket bra, och ca 30 % upplever inte att de gemensamma måltiderna är en trevlig stund. Måltiden är den viktigaste aktiviteten och borde vara en högtidsstund för alla boende! Bara en tredjedel menar att personalen alltid tar hänsyn till individuella önskemål om hur hjälpen ska utföras, resterande svarar att de gör det oftast eller sällan. Endast hälften av de tillfrågade känner sig mycket trygga med att bo på särskilt boende, 39 % ganska trygga och resterande inte särskilt trygga. Tilltro till personalen pendlar mellan förtroende för alla på 43 %, för flertalet 44 % och för några 13 %. Sammantaget betyg på omsorgen i särskilt boende är 38 % mycket nöjda, 44 % ganska nöjda och 18 % inte särskilt nöjda. Ganska dyster läsning!

Det är väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, att göra alla 100 procent nöjda oavsett om det handlar om äldreomsorg eller något annat i livet. Från SPF Seniorerna menar vi dock att ambitionen måste vara att så gott som alla ska kunna känna sig mycket nöjda med äldreomsorgen. Och vi är långt därifrån idag. Förutom att alla inom äldreomsorgen måste arbeta hårdare för att fler äldre ska vara mycket nöjda med sin omsorg bör Socialstyrelsen i fortsättningen också lägga till ytterligare frågor. I hemtjänsten saknas frågor om måltider och om den äldre fått den omsorg man önskat till exempel den omfattning och det stöd man önskar samt ifall man fått nej på önskan att komma till ett särskilt boende. För både de svarande i hemtjänsten och på särskilt boende saknas frågan om vad den äldre och dennes anhöriga skulle vilja förändra för att må bättre och känna sig tryggare. Kvaliteten och nöjdheten i omsorgen runt om i landet måste bli bättre. En from förhoppning är att den ökning av bemanningen som kommer ska ge just det och att den kvalitetsplan för äldreomsorgen som ska utarbetas på sikt gör att det ska bli ännu bättre

Gösta Bucht
Sakkunnig för vård och omsorg

1 thought on “Lång väg kvar för att så gott som alla ska vara nöjda med omsorgen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s