Bygg och tänk tillgänglighetssmart! Och höj bostadstillägget!

Häromdagen presenterade Eva Samuelsson utredningen ”Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boende­miljöer”. I stora drag riktar den in sig på bättre boendemöjligheter för seniorer – en mycket viktig fråga för oss alla. Utredningens 16 olika förslag är både bra och viktiga – de berör särskilt tillgänglighetsaspekterna men också pensionärers ekonomi i relation till boendet.

Vi seniorer blir allt fler, det betyder utmaningar för vården och omsorgen såväl som för pensionssystemet och bostadsmarknaden. I de allra flesta fall har vi 65-plussare redan någonstans att bo, men när synen eller benen blir svagare kan det nuvarande boendet bli en mindre lämplig plats att bo på. Vi vet från våra egna medlemsundersökningar att merparten vill bo kvar i sin nuvarande bostad, men också att en del kan tänka sig att flytta. Det ska vara upp till den enskilde att bestämma, ingen ska tvingas att flytta mot sin vilja och ingen ska tvingas att bo kvar om man inte vill det. Det krävs då flera olika lösningar för att stärka livskvaliteten och självbestämmandet på äldre dagar.

Utredningen tar fasta på detta och föreslår bl a investeringsstöd till byggande av trygghetsboenden, för de som vill bo tillgängligt i egen lägenhet med tillgång till gemensamhetslokal och en servicevärd. Det finns även förslag på ett statligt stöd för hissinstallation i det befintliga beståndet och att enkla hinder i entréer och trapphus ska kunna undanröjas. För faktum är att hälften av alla pensionärer bor idag i hus som saknar hiss, men bland dem som har hiss finns i hälften av fallen andra hinder som t ex trappsteg i entrén. Det är alltså viktiga och angelägna förslag som bör införas så snart det är möjligt.

Utredningen ska också ha beröm för att på ett grundligt sätt ha gått igenom hur bostadsmarknaden för seniorer ser ut idag och i framtiden – både rent fysiskt men också ekonomiskt. För precis som SPF Seniorernas rapport om bostadstillägget som presenterades i slutet på augusti så konstaterar utredningen att pensionerna halkar efter inte bara inkomstutvecklingen men också hyresutvecklingen. I linje med vår rapport föreslår utredningen en höjning av taket i bostadstillägget från dagens runt 5000 kronor till 7300 kronor per månad. Detta för att även människor med låga pensioner ska kunna flytta till i en nybyggd och tillgänglig tvåa eller bo kvar i sin nuvarande bostad efter en omfattande renovering. Definitivt ett steg i rätt riktning.

Fler tillgängliga bostäder för pensionärer är inte bara positivt för oss själva och vår livskvalitet, mycket talar för att det också är bra för samhällsekonomin. Med t ex hiss eller ramp i entrén är sannolikheten stor att behovet av hemtjänst minskar om man i större utsträckning kan handla mat själv, slänga sopor eller bara ta sig ut i höstsolen för en kaffe. Och även för de som flyttar till ett trygghetsboende minskar omsorgsbehovet. Det är alltså många kommuner som genom att tänka tillgänglighetssmart har mycket att vinna – både vad gäller invånarnas livskvalitet och kommunens ekonomi.

Men inget är förstås gratis. Förslagen beräknas kosta omkring 2 miljarder per år att genomföra, här står bostadstillägget för merparten och till viss del även hissinstallationsstödet. Det är dock i sammanhanget viktiga investeringar, pensionärer med låga inkomster ska kunna efterfråga en bra bostad och tillgänglighetsförbättringar som hiss, ramper och lättöppnade portar kommer att vara av stort värde många år framöver.

Ytterligare en viktig aspekt som har med utredningen att göra är att om det byggs attraktiva bostäder för äldre så flyttar vi. Då blir det rörlighet på bostadsmarknaden, vilket gynnar hela befolkningen. Detta är den tydligaste flyttkedjan man kan se på bostadsmarknaden. För den som bor otillgängligt idag kan hiss eller andra åtgärder i nuvarande hus vara en lösning, för andra som kanske bor i radhus idag är ett trygghetsboende eller en nybyggd och tillgänglig lägenhet lösningen. Huvudsaken är att det byggs och renoveras tillgängligt! Vi seniorer kan och vill sköta oss själva så långt det är möjligt, men dagens brister i tillgänglighet måste åtgärdas och pensionärernas ekonomi stärkas.

Sammantaget menar vi från SPF Seniorerna att utredningen är mycket bra och viktig. Den kommer också att vara till nytta för oss som organisation i vårt arbete med bostadsfrågorna. Nu ligger utredningen på regeringens bord, sedan skickas den ut på remiss. Därefter hoppas vi att regeringen lägger fram konkreta förslag. Från SPF Seniorerna kommer vi noga att följa upp vad som sker med utredningen och fortsätta att opinionsbilda kring tillgänglighetssmarta bostäder.

Christina Rogestam
ordförande SPF Seniorerna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s