Valfriheten i omsorgen bör både förbättras och utökas

Valfrihet är ett av SPF Seniorernas honnörsord. Valfrihet när det gäller att välja vård och omsorg, kontanter eller inte kontanter, vilket boende jag behöver, hur mycket hjälp jag behöver av hemtjänsten och mycket annat.

Valfriheten inom vård och omsorg är idag inte tillräckligt bra, den har brister och finns bara i ungefär hälften av landets kommuner.. Det är bra med valfrihet, när det kommer in alternativ till den kommunala omsorgen lyfter kvaliteten – både i kommunal och privat/ideell regi. Från Socialstyrelsens kommun- och enhetsundersökning framgår just detta: kommuner med LOV har högre resultat i Socialstyrelsens kvalitetsfrågor, dessutom har, i kommuner där LOV införts, offentliga verksamheter högre kvalitet än motsvarande i kommuner där LOV inte införts. Detta är positivt för alla inblandade och det visar att konkurrensen fungerar. Men det faktum att den andra hälften av kommunerna inte infört LOV skapar ojämlikheter mellan grannkommuner och den potential som LOV har att höja kvaliteten inom alla typer av verksamheter utnyttjas inte. Därför borde alla kommuner införa LOV.

LOV måste dock förbättras. Från SPF Seniorerna har vi tidigare påpekat att det dock finns flera aspekter som kan och bör förbättras vad gäller valfriheten i omsorgen. Informationen kring olika alternativ är fortfarande knapphändig och tar ofta inte upp de frågor som de äldre efterfrågar. Och även om nio av tio utnyttjar valfriheten, så är det fortfarande de mest sjuka äldre som inte gör det eller har svårt att göra det.. I flera vetenskapliga artiklar de senaste 5 åren har man visat att just de som mest behöver välja eller välja bort inte förmår det Här måste förbättringar till! Det är märkligt att myndigheterna inte tagit till sig detta och anammat de förslag som kommit fram – krav på bättre information, ge biståndshandläggarna bättre möjligheter att hjälpa till i valet, införa någon form av äldrecoach för de mest sjuka mm.

Under sommaren har flertalet artiklar i media belyst platsbristen på särskilda boenden runt om i Sverige. Inte bara brist på särskilda boenden med krav på biståndsbeslut utan även olika former av service- och trygghetsboenden. Även om kommuner och politiker talar sig varma kring valfriheten och att den bidrar både till kvalitetshöjningar och mer makt åt den äldre och dennes anhöriga så är detta sällan fallet när det handlar om valfrihet att välja ett boende. Tvärtom tyvärr. Äldre som vill få plats på ett boende bedöms i många fall som ”inte tillräckligt sjuka” och tvingas mot sin vilja att bo kvar hemma eller hos anhöriga. Skulle det mot förmodan finnas plats på ett boende får den äldre nöja sig med det som står på tur, inte själv eller med hjälp av anhöriga välja vilket boende som passar den enskilde.

Det måste vara en självklarhet att omsorgen ska styras av äldres individuella behov – och inte bara av spariver. Vi ser alltför ofta att ett biståndsbeslut om boende eller behov av omsorg styrs av kommunens budget och inte av behovet. Alla Sveriges kommuner bör införa en valfrihetsgaranti: låt behövande äldre och deras anhöriga själva välja om de vill bo kvar hemma med eller utan stöd från hemtjänst, eller att få flytta till ett bra äldreboende utan krav på biståndsbeslut.

Gösta Bucht
Sakkunnig för vård och omsorg

1 thought on “Valfriheten i omsorgen bör både förbättras och utökas

  1. I Lidköpings kommun finns inte denna valfrihet. Den kommunala verksamheten sköts på ett mycket bra sätt men valfriheten anser S V och MP inte skall finnas. Det tycker jag är helt oaccceptabelt. och borde absolut inte förekomma i någon Svensk kommun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s