Öppnar bostadsministern även för en bostadsmarknad bättre anpassad för seniorer?

I en artikel i DN har bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) aviserat att han vill se en total översyn av skattereglerna för bostäder, och hoppas få stöd för detta på Miljöpartiets kongress om ett par veckor. Om detta senare skulle bli regeringspolitik återstår att se. Det är många ministrar som ska styra i dessa frågor.

Det är mycket positivt att bostadsministern tar upp den bristande konkurrensen i byggsektorn och dess prisdrivande effekt på nya bostäder. Det behövs helt klart mer konkurrens för att pressa priserna så att människor med normala inkomster, inte minst pensionärerna, har råd att flytta till nybyggda bostäder. Som det ser ut idag är det få seniorer som har tillräckliga inkomster för detta, och som istället tvingas bor kvar i bostäder som kanske är otillgängliga och för stora för deras behov. Dock uppstår frågan om vad bostadsministern har för planer för den redan pågående utredningen ”Bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande”? Ska den nu få tilläggsdirektiv och i så fall vilka? Kanske borde regeringen verka för gemensamma byggregler i Norden? Marknaden för industriellt tänkande i byggsektorn skulle uppmuntras, genom att en marknad med 30 milj. invånare skulle skapas.

Bostadsministern nämner reavinstskatten som en sak att titta på. När det gäller rörligheten på bostadsmarknaden skulle en minskning, eller ett avskaffande, av flyttskatterna vara positivt, särskilt för de seniorer som på grund av de högre boendekostnader man får efter flytt, i stället väljer att bo kvar i sina svårskötta hus. Sänkta flyttskatter, särskilt för seniorer, skulle gynna rörligheten på bostadsmarknaden, samtidigt som fler seniorer skulle kunna anpassa sitt boende till behoven. Ministern trycker särskilt på att det är hyresrätten som varit skattemässigt missgynnad på senare tid. Det är dock viktigt att se till helheten.

Ett perspektiv som dock saknas i bostadsministerns resonemang är vikten av att tillgänglighetsanpassa nuvarande bostadsbestånd. ”Gör det inte bara energi- utan även tillgänglighetssmart”. Merparten av landets seniorer vill bo kvar i sina nuvarande bostäder och grannskap. Det skulle därför vara välkommet med någon form av incitament för att kunna tillgänglighetsanpassa bostäder. I SPF Seniorernas bostadspolitiska program har vi föreslagit ett stöd till fastighetsägare som motsvarar ROT-avdraget som skulle kunna användas för att just tillgänglighetsanpassa det befintliga bostadsbeståndet. Det skulle inte bara vara ett kostnadseffektivt sätt att få fram ändamålsenliga bostäder på både kort och lång sikt, det gynnar också livskvaliteten på äldre dagar när de som vill bo kvar kan göra det.

Ytterligare en aspekt kring äldres bostadssituation är bostadstillägget för pensionärer. Det har inte anpassats till de ökande bostadskostnaderna de senaste åren. Maxtaket ligger idag på cirka 5000 kronor, snitt för utbetalt bostadstillägg ligger på ca 2400 kronor. Samtidigt vet vi att hyran för en tvåa i ett trygghetsboende i flertalet kommuner kan ligga på 8000 kronor i månaden eller mer. Då ska man också beakta att inkomstpensionen – brutto – idag är lägre än den var år 2009. Ett bostadstillägg som är bättre anpassat till de faktiska kostnaderna borde också vara en fråga för bostadsministern att titta på. Från SPF Seniorernas sida skulle vi för helhetssynens skull önska att äldres bostadsfrågor som inkluderar ekonomi, skatter, socialtjänst, stadsmiljö och byggande kunde få ett samordnande departement som kunde fungera som en ”hängränna mellan stuprören i regeringskansliet”.

Fredrik von Platen
Sakkunnig i bostadsfrågor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s