Regeringen glömmer väl inte bort de demenssjuka?

Expressens debattsida kunde man häromdagen läsa om behovet av mer forskning kring demenssjukdomar – en mycket läsvärd artikel. Som framgår av texten är demenssjukdomar de mest kostsamma sjukdomarna i Sverige, och kostar nu enligt Socialstyrelsens beräkningar minst 63 miljarder kronor per år. Med en växande andel äldre i befolkningen kommer sannolikt både kostnader och lidande öka de närmaste åren.

Runt om i Europa satsas det på nationella forskningsplaner kring demens och Världshälsoorganisationen (WHO) och G7 uttalar att vi måste prioritera demenssjukdomarna, det snabbast växande hotet mot folkhälsan i världen. Vart tar då forskningen i Sverige vägen? Det satsas alltför lite på den trots att Sverige i många årtionden hört till de ledande nationerna inom demensforskningen.

I Sverige väljer regeringen att istället ta bort den nationella demensplan som den tidigare regeringen ville satsa på. En plan som gav hopp om mer satsning på forskning. Vad kommer i stället? Det är bara att hoppas på att folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) tog till sig det budskap – “den globala kampen mot demens” – som WHO tog fram vid ministermötet i Geneve där han deltog för någon månad sedan.

Självfallet bör även andra aktörer, läkemedelsindustrin och olika forskningsinstitut bidra med sin del, men samhället, staten, måste ta på sig huvudansvaret för detta. Bara mer forskning löser dock inte problemen för de demenssjuka och deras anhöriga idag. Demensvård är personalkrävande och behöver kunnig personal. Det är därför positivt med satsningen på mer personal i äldrevården som vi ser i vårbudgeten. Bara nu de nya får utbildning och handledning. Om de inte får det blir det nog bara en belastning, åtminstone under lång tid framöver.

Dessutom har antalet särskilda beroenden minskat kraftigt vilket inte minst drabbar de demenssjuka. Man börjar också på många håll i Sverige glömma bort den kunskap som finns sedan länge, att man inte kan ha demenssjuka och mentalt klara, men svårt sjuka, på samma boende. Alla far illa av det. Nu styr ekonomin, den behövande får den plats som finns utan hänsyn till vad man har för behov av vård och omsorg.

För att få mer kompetent personal och bättre boendeförutsättningar för de demenssjuka, inte minst för att få det någorlunda jämlikt i alla Sveriges kommuner, skulle det också behövas en övergripande nationell plan för demensvården. En förhoppning är att regeringen tar sig an detta snarast, innan problemen blir så stora att de blir oöverstigliga.

Gösta Bucht
Sakkunnig vård och omsorg

1 thought on “Regeringen glömmer väl inte bort de demenssjuka?

  1. Regeringen bryr sig över huvud taget inte alls om någon äldreforskning! Jag förstår inte varför vi har äldreforskning? eftersom regeringen inte tar tills sig eller kanske de inte förstår resultaten?! Eller kanske de vill slå sig för bröstet och skryta utomlands om att de har så mycket forskning i Sverige? Ingen följer upp och ser! Man sopar äldrefrågorna under mattan.
    Äldre i Sverige i dag: HAR INGEN STATUS!
    Man pratar om svenska modellen, vad är det? Den moderna ättestupan, där man stryper långsamt?! Det är där vi är i dag 2017.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s