Var är äldreministerns kommission om äldreomsorgen och vilka mål kommer kommissionen för jämlik hälsa att ha?

Både här på bloggen och genom ett öppet brev till regeringen har SPF Seniorerna beklagat och protesterat emot att den rödgröna regeringen valde att lägga ned den Äldreutredning som då hade kommit nästan halvvägs i sitt arbete. Dess syfte var att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande, inte minst då vården och omsorgen om äldre står inför stora utmaningar de närmaste åren.

Som anledning till detta angav inte regeringen mer än att en ny utredning, en s k kvalitetskommission, skulle tillsättas i dess ställe. Detta var i månadsskiftet oktober/november 2014. Äldreministern sade i december att hon hoppades kunna ta beslut om direktiv till denna kommission i januari. Som bekant är det nu februari – och ännu har vi inte sett några direktiv.

Äldreministern har också sagt att regeringen vill koppla mandatperiodens åtta miljarders-satsning på mer personal i omsorgen till denna kommission. Att likställa mer personal med kvalitet är att göra det enkelt för sig. Det är minst lika viktigt att personalen är kompetent och engagerad i att arbeta med äldre – som dess antal. En stor personalstyrka som varken är särskilt kompetent eller motiverad är knappast en garanti för högre kvalitet.

Och då ska man också ha i tankarna att en av de punkter som vi äldre tycker är viktigast vad gäller omsorgen är att vi i möjligaste mån träffar samma personal, personal som vi litar på och känner oss trygg med, snarare än många olika ansikten och händer. En annan väsentlig aspekt är att kunna påverka innehållet, dvs vad man vill ha hjälp med. Är det personal man som äldre känner väl och är van vid är detta förstås enklare. Varken vem man får hjälp av eller vad man önskar få hjälp med blir nödvändigtvis av högre kvalitet med mer personal – utifrån den äldres synvinkel. Och det är ju vi äldre som omsorgen i första hand är till för – inte för personalen.

Regeringen har dessutom ett mål att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Sjukvårdsministern kommer därför att tillsätta en kommission för jämlik hälsa. Berörda parter inbjöds till ett upptaktsmöte i början av februari. För oss seniorer var detta ett dystert möte, kanske nästa generation seniorer kan ha glädje av det som kommissionen föreslår. För något äldrefokus att tala om fanns inte, talarna framförde en rad i och för sig bra och vettiga förslag som att minska sociala klyftor, minska rökandet, fysik aktivitet genom livet mm. Inget dock som nuvarande seniorer, framförallt de med sämre hälsa, kommer att få någon glädje av. Förhoppningsvis kommer detta med i kommissionens direktiv. Vis av erfarenhet måste nog vi seniorer bevaka detta noga och lägga oss i arbetet med att utforma mål och riktlinjer, likaväl som vi måste ha tummen i ögat på äldreministern för att få igång kvalitetskommissionen.

Gösta Bucht
Sakkunnig för vård och omsorg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s