Skärpt patientlag – förhoppning om att alla patienter ska kunna utnyttja sina möjligheter

Den 1 juli 2010 trädde en viktig Hälso- och sjukvårdslag i kraft. Lagen har tre delar. Den första säger att patienter som har kontakt med flera olika delar av sjukvården har rätt till en eller fler fasta vårdkontakter som skall samordna sjukvårdsinsatserna. Den andra säger att om en patient har en allvarlig eller livshotande sjukdom så har man rätt till en förnyad bedömning, ”second opinion”, och att hemlandstinget har en skyldighet att medverka och hjälpa patienten med detta. Den tredje delen i lagen är att hälso- och sjukvården har en skyldighet att ge en individuellt anpassad information inte bara om sjukdomen utan även om rätten att välja vårdgivare och om vårdgarantin.
Lagen är nu mer än fyra år gammal men det har visat sig att kännedomen om lagen är dålig bland sjukvårdspersonal och inte minst bland patienter.
Lagen har nu skärpts och den nya lagen trädde i kraft den 1 januari i år. Den nya patientlagen ger patienten möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Det innebär att landstingens skyldighet att erbjuda öppen vård utvidgas till att gälla patienter som omfattas av annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård.
Patientlagen innebär även att informationsplikten gentemot patienten utvidgas och förtydligas. Möjligheten för en patient att få en ny medicinsk bedömning kommer också utvidgas. Vad som förändrats kan man läsa mer om på 1177 Vårdguiden http://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Patientlagen/
Det finns dock fortfarande en rad områden där patientens ställning behöver stärkas ytterligare, bland annat när det gäller möjligheter till inflytande och delaktighet. Flera skäl till varför en ny patientlag infördes.
Förhoppningsvis blir nu informationen om denna lag bättre än den föregående så alla patienter kan utnyttja sin möjligheter.

Gösta Bucht
Sakkunnig för vård och omsorg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s