Öppna jämförelser – till för att användas!

Häromdagen presenterade Socialstyrelsen 2014 års ”Öppna jämförelser” där vården och omsorgen om äldre i landets kommuner och län/regioner rankas. Det finns en mängd olika indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende, men även fallskador och andelen olämpliga läkemedel som ges till äldre finns med.

När man tittar på rikssnittet för de flesta indikatorer så framgår att det är små förändringar mellan 2013 och 2014. Det som däremot är mindre positivt är att resultaten varierar väldigt mycket från kommun till kommun, exempelvis från 55 % i en kommun som är nöjda med maten i särskilt boende till 95 % i den bästa kommunen. I några kommuner är alltså endast ungefär varannan nöjd medan i några kommuner är nästan alla nöjda med maten. Samma sak gäller äldre i särskilt boende som menar att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt: här är spannet bland kommunerna på mellan 35 % och 84 %. Det är inte acceptabelt att det är så stora skillnader och att det i en del kommuner är så små andelar äldre som är nöjda med omsorgen de får.

En fråga om vård och omsorg som i alla undersökningar rankas som viktig, och i många som viktigast, är personalkontinuitet i hemtjänsten. Den har försämrats lite det senaste året. Men det som egentligen är anmärkningsvärt är snarare att den är så hög som den är – under två veckor möter äldre med hemtjänst i snitt 15 olika personer! När det gäller äldres bedömning av omsorgen i sin helhet svarar 83 % att de är mycket eller ganska nöjda med sitt äldreboende, samma siffra som året innan. Sammantaget kan man konstatera att även om många är relativt nöjda så finns det mycket kvar att göra för att öka äldres trygghet, välbefinnande och inflytande.

En mycket viktig del i detta arbete görs av pensionärsorganisationernas påverkansarbete runt om i landets kommuner och landsting. Från SPF Seniorernas sida kommer vi under februari och mars att anordna konferenser för våra medlemmar i kommunala och regionala pensionärsråd. Detta för att inspirera och stödja dem att ställa viktiga och kniviga frågor, för att få till förändringar och för att se till så att äldres behov sätts i centrum. För detta ändamål är Socialstyrelsens ”Öppna jämförelser” mycket användbara: man kan jämföra kommunens siffror över tid och man kan jämföra med grannkommunerna.

”Varför är vår kommun näst sämst i länet på läkemedelsgenomgångar. Vad ska ni göra för att förbättra detta?” är exempel på fakta man kan få fram och använda i det lokala påverkansarbetet. Vilket jag också kommer att ta upp på konferenserna. Det finns förstås många andra aspekter av vården och omsorgen av äldre som inte tas upp i ”Öppna jämförelser” men den lägger en bra grund. Jag hoppas att så många som möjligt av SPF Seniorernas KPR- och LPR-medlemmar kommer att använda ”Öppna jämförelser” och bidra till en förbättrad omsorg om landets seniorer.

Länk till Socialstyrelsens ”Öppna jämförelser”: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-4

Gösta Bucht
Sakkunnig vård och omsorg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s