Individanpassad omsorg borde vara en självklarhet

Häromveckan presenterade Socialstyrelsen nya föreskrifter och råd vad gäller bemanning på särskilda boenden. Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om bemanning i särskilda boenden för äldre syftar till att säkerställa att den enskilde får det bistånd som han eller hon har rätt till enligt 4 kap. 1 § Socialtjänst-lagen (2001:453), SoL. Myndigheten har bedömt att det finns brister i bemanningen och att kvalitet och innehåll inte uppfyllt kraven i SoL, och kommer därför med nya föreskrifter. Därtill rekommenderas att personalen ska ha minst gymnasiekompetens inom vård och omsorg av äldre.

Egentligen skulle dessa regler ha trätt i kraft för nästan ett år sedan men har skjutits upp, från början skulle det bara gälla demenssjuka men efter invändningar från bl a SPF så kom det att innefatta alla boende i särskilda boenden.

Socialstyrelsen säger själva att ”det är viktigt att införa hela regelverket samtidigt för att samma bestämmelser ska gälla personer med demenssjukdom och andra äldre på äldreboenden. Det handlar ju ofta om personer som bor vägg i vägg på samma boenden. Det kommer också att göra det enklare för kommunerna att tillämpa reglerna”. Ganska obegripligt att skjuta upp införandet när Socialstyrelsen själv säger att det hela blev betydligt enklare att administrera.

Den nya reglerna och råden innebär att from den sista mars 2015 ska alla särskilda boenden ha en omsorg som är individanpassad, omsorgen ska inte längre vara beroende av hur mycket personal som finns tillgänglig – utan ska utgå från alla boendes behov. Vill en boende ta en promenad varje dag så får man anpassa personalstyrkan efter det. Hänsyn ska även tas till den boendes sociala relationer och grundläggande mänskliga behov som t ex olika aktiviteter och mellanmänskliga relationer. Det ska också bli tydligt vilken omsorg äldre kommer att få, detta ska sedan följas upp. Boendet ska även ha bemanning nattetid för att kunna ge de boende stöd och hjälp utan dröjsmål.

Från SPF menar vi att de nya föreskrifterna är positiva, självfallet ska man få den omsorg och vård som passar den enskildes behov. Och som vi tidigare skrivit och påtalat – omsorgen är i första hand till för den äldre – inte för personalen eller för att agera budgetregulator för kommunens ekonomi. Det blir nu en tydligare individuell anpassning av insatser och omsorg, och mindre av att utgå från befintlig bemanning. Det borde vara självklart att vård och omsorg anpassas efter individens behov, en sådan bestämmelse har funnits i flera år i Socialtjänstlagen– det är med andra ord på tiden att kommunerna börjar följa lagen!

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är dock inte lika förtjusta i de nya föreskrifterna och menar dels att det kommer att öka kostnaderna för kommuner och att förslagen innebär en detaljstyrning som inte kommer att öka kvaliteten.
För det första kommer det inte att blir så värst mycket dyrare. De som skött sig tidigare, dvs majoriteten, kommer inte att behöva mer personal utan det är de särskilda boenden med för lite personal och då tyvärr också mindre kompetent personal som kommer att göra att det blir dyrare.
För det andra är det inte en styrning av hur bemanningen ska se ut i detalj på varje boende, tvärtom anpassas det efter de unika förutsättningarna på varje plats. SKLs inställning verkar vara att personalfrågor och kostnader är viktigare än innehållet. Det är aningen magstarkt att då påstå att de nya föreskrifterna inte höjer kvaliteten – hela idén med dessa förskrifter är att alla kommuner nu äntligen måste följa den lagstadgade värdegrunden. SKL borde fråga de boende som får omsorgen snarare än sina egna ekonomer.

Gösta Bucht
Sakkunnig för vård och omsorg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s