De rödgröna bör lyssna på nobelpristagaren i ekonomi

Från SPFs sida har vi tidigare beklagat att politikerna fokuserar för lite på innehållet i vård och omsorg och för mycket på frågan om vinster och personalens villkor. Vi menar att äldre både kan och bör ha möjlighet att ha inflytande på sin omsorg – dess innehåll och vem som utför den. Vare sig det handlar om val av särskilt boende, hemtjänst eller vårdcentral. Det är den enskilde som vet bäst vad som passar henne eller honom, inte lokalpolitiker.

Därför har vi också varit kritiska till den rödgröna regeringens förslag på att avskaffa vårdvalet inom primärvården och de utfästelser de gjort om att begränsa vinster i välfärden. Dock har vi också understrukit att kvaliteten och inflytandet kan bli bättre genom att rätten att välja och välja bort görs enklare. Det är inte fel att ha en möjlighet att välja, däremot skulle bättre information eller någon form av stöd, som en valfrihetslots, kunna vara ett steg på vägen.

Årets nobelpris i ekonomi tilldelas fransmannen Jean Tirole, som förespråkar en liknande linje. Han menar att vinster är en viktig drivkraft för företagen att arbeta mer effektivt, vid ett vinstförbud är det snarare de minst effektiva – de sämre – företagen som blir kvar. Detta är inte en önskvärd utveckling för någon. Vidare menar Tirole att man inte bör detaljstyra företag genom att t ex införa krav på viss personaltäthet.

Det är inte valfrihet och privata företag som är ett problem när det uppstår brister i kvaliteten enligt Jean Tirole, Istället är problemet att myndigheterna är för svaga. Ansvariga myndigheter måste alltså bli bättre på att utöva tillsyn och kvalitetskontroll. Från SPF håller vi med, valfrihet är incitament för att förbättra kvalitet och tillgänglighet. Förutom bättre kvalitetskontroll från myndigheternas sida menar vi också att upphandlingar idag kan bli bättre – med mer fokus på kvalitetskrav snarare än priset. Dessutom måste de lokala upphandlarna bli bättre på att kontrollera att de får det de upphandlat.

Nobelpristagaren pekar alltså på en viktig punkt: politikerna bör fokusera mer på bristande styrning och kvalitetskontroller, snarare än på att debattera huruvida vinster ska tillåtas eller inte. Särskilt de rödgröna partierna bör lyssna på årets nobelpristagare i ekonomi.

Gösta Bucht
Sakkunnig i vård och omsorg

2 thoughts on “De rödgröna bör lyssna på nobelpristagaren i ekonomi

  1. Menar du att patienter skall förbjudas att välja vårcentral? Det handlar ju om att inte TVINGA landsting att öppna för vilka privata vårdgivare sohelst som uppfyller vissa grundkrav.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s