Satsningarna på vård och omsorg blev ”en tumme”

De förändringar som regeringen föreslagit hittills inom vård och omsorg, att avskaffa det fria vårdvalet och att begränsa vinster i välfärden har vi hört om tidigare, våra valmöjligheter minskar. Äldreutredningen som startade sitt arbete i våras med fokus på de äldres hälsa, trygghet och självbestämmande läggs ner. Det är inte mycket som går vår väg i de förslag som regeringen lägger fram i sin regeringsförklaring och budgetproposition. Vem trodde att den utlovade minskningen av skatten på oss pensionärer skulle tas tillbaka genom att lägga på oss indirekta skatter, den särskilda löneskatten för 65-plussare?

Äntligen då en positiv nyhet i budgeten, 2 miljarder årligen i satsning på bemanningen i äldreomsorgen. Det är naturligtvis generellt positivt att regeringen satsar på omsorgen om äldre. Men det är viktigt att inte sätta likhetstecken mellan mer personal och högre kvalitet. Hur förslaget faller ut i praktiken återstår att se, men snabbt uträknat innebär satsningen ca 7 miljoner kronor per kommun eller runt 5000 fler anställda över hela landet, dvs 17 fler anställda per kommun.
Vad vi saknar medel för är kompetenshöjande åtgärder i budgeten, vad hände t ex med löftena i valrörelsen om fler geriatriker? Och ännu har vi inte sett hur dessa 5000 nya undersköterskor, inom ramen för 2-miljarder-satsningen, ska få sin utbildning och handledning, men det kanske kommer? Dessutom behövs det ett system för kontinuerlig utbildning och kompetenshöjning för all personal inom äldreomsorgen. Utbildning och kompetenshöjning är dessutom ett utmärkt sätt att göra yrket attraktivt och spännande.
Från SPF vill vi understryka att minst lika viktigt som fler händer i omsorgen är att personalen har relevant utbildning och intresse för att jobba inom äldreomsorgen. Därtill är det avgörande att äldres individuella behov och självbestämmande tillgodoses, vilket fler anställda inte automatiskt betyder. Men fler anställda är ett viktigt steg på vägen, det kan sannolikt leda till att personalen generellt får mer tid över att lyssna på de äldres önskningar, samtala och få till ett mer kvalitativt innehåll i de äldres vardag, fylla de boendes sociala behov – och inte bara basal omvårdnad. Vi har t ex en förhoppning att detta kan leda till ett positivt utfall vad gäller äldres måltider, med dels mer tid över att sitta ner och äta, dels mer lagad mat på plats.
Kanske kan äldreomsorgen om satsningen genomförs på ett bra sätt faktiskt börja leva upp till den värdegrund som är lagstadgad sedan flera år. Ragnar Thoursies dikt från 2009 kanske då kan bli verklighet ”Vi gamla är föremål för omsorg. Visst är det underbart! Bara vi inte blir föremål i omsorgen”

Sammanfattningsvis ställer sig SPF spontant bakom satsningen, men det är också återigen viktigt att betona att högre kvalitet i omsorgen och äldres självbestämmande inte garanteras endast genom mer personal. Det får inte glömmas bort att omsorgen i första hand är till för oss äldre, inte för personalen. Häromdagen rapporterades om den enkät som Socialstyrelsen nyligen gjort där det konstateras att nästan 7 av 10 på äldreboenden känner sig ensamma. Exempel på ensamhet är att personalen arbetar med hörlurar i öronen. Med andra ord, mer personal inom omsorgen är positivt, men kvaliteten lär inte höjas nämnvärt om delar av personalen prioriterar musik framför ett bra bemötande gentemot de äldre.

Gösta Bucht
Talesperson för vård och omsorg

Den nya regeringen ger och tar – från landets äldre

Det är en framgång för SPF och landets alla seniorer att den nya regeringen kommer att ta bort pensionärsskatten för garantipensionärer den 1 januari 2015. Med det räcker inte. Vi nöjer oss inte förrän lön och pension beskattas lika för alla seniorer. Vi efterfrågar därför tydliga utfästelser från regeringen om att den har för avsikt att ta bort pensionärsskatten i sin helhet under mandatperioden.

Den nya regeringen väljer dock att både ge och ta från landets seniorer. Samtidigt som pensionärsskatten delvis tagits bort så har den nya regeringen valt att lägga förslag på att återinföra en särskild löneskatt för personer som är över 65 och arbetar. En sådan löneskatt betalas av arbetsgivaren och riskerar därför att minska viljan att anställa seniorer. I en tid då politiken borde ägna tid och kraft för att finna lösningar på hur man bättre kan tillvarata senior kompetens och erfarenhet är detta ett steg i fel riktning. SPF har påtalat detta till Finansdepartementet och kommer noggrant att följa hur löneskatterna slår mot sysselsättningen bland äldre.

Till syvende och sist är vi i SPF allvarligt bekymrade över att den nya regeringen inte avser att göra mer för att förbättra villkoren för de äldre. Inte minst för den stora grupp pensionärer som har det allra sämst ställt ekonomiskt. Vi kommer därför självklart att fortsätta vårt påverkansarbete för valfriheten, inflytandet och livskvaliteten för landets seniorer.

Christina Rogestam
förbundsordförande SPF

Representativ regeringsförklaring?

Vi äldre utgör ca 20 procent av Sveriges befolkning, då borde en statsminister lägga lite mer än drygt 1 procent av sin tid under regeringsförklaringen på äldrefrågor. Men så skedde inte heller med den nya S + MP-regeringen. Det som egentligen är mest anmärkningsvärt är att Löfven mycket nöjt talade om en representativ riksdag utifrån ideologier och landsdelar, men ålder då? Den nya riksdagen är den yngsta någonsin, endast nio ledamöter är 65 år och äldre idag. Knappast representativt!

I övrigt kan vi konstatera att det kommer att blir spännande att se vad de nationella kvalitetslagarna i välfärden kommer att innefatta. Syfte är att förbättra kvalitén och begränsa vinsterna. Den ska vara långsiktig och tas fram i bred samverkan.

Förhoppningsvis vågar politikerna denna gång ta med frågorna om finansiering och bemanning av framtidens äldreomsorg. Och utgångspunkten för en sådan måste vara äldres behov och önskningar, snarare än olika utförare eller personalens arbetstimmar.

Hur de nationella riktlinjerna för olika sjukdomar ska kunna bli obligatoriska är ett annat förslag som skall bli spännande att se vad det leder till. Det blir nog inte helt lätt då de allra flesta riktlinjer idag är rekommendationer med olika prioriteringsgrad.

Från SPF noterade vi också att steg ska tas för att skillnaden i skatt på pension och lön ska minska enligt Löfven, denna skillnad vill vi från SPF avskaffa helt i ett enda steg.

Vidare hoppas vi att beskedet om att lagen om vårdval i primärvården ska avskaffas inte minskar äldre människors möjlighet att välja distriktsläkare, som vi menar är självklar. Det kommer också att bli intressant att följa vad de nya kvalitetslagarna i välfärden kommer att innebära, då det uttalade syftet verkar vara att minska vinsterna snarare än att höja kvaliteten.

Hur som helst ser vi från SPF fram emot en spännande mandatperiod, diskussioner med de nya ministrarna och hoppas att äldres frågor för ökat utrymme.

Gösta Bucht
Talesperson för vård och omsorg