Äldres behov måste stå i centrum – inte kommunens budget

Det har nyligen rapporterats om en äldre man vars kommun nekade honom att få duscha varje dag. Mannen fick rätt i förvaltningsrätten men målet har överklagats till kammarrätten.

SPF menar att det är äldres behov och deras självbestämmande som ska vara i fokus. Vill man duscha varje dag ska man kunna få göra det. Numer finns en nationell värdegrund i Socialtjänstlagen där det står att äldreomsorgen ska vara inriktad på att den äldre ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi har länge pratat om och nu bestämt att vården och omsorgen skall vara personcentrerad – individen i centrum. Det är hög tid att vi lever efter det! Hur detta uppnås i varje enskilt fall vet såklart den äldre och dess anhöriga i många fall bättre än kommunen. Verksamheterna måste anpassas efter äldres behov – inte efter kommunernas budget.

Det är självfallet svårt att gå ut med krav om att alla kommuner bör garantera äldre med hemtjänst ett visst innehåll. Besluten tas av varje enskild kommun och skiljer sig ofta åt. Ett annat problem är att biståndshandläggarna inte alltid har rätt utbildning och har en svår arbetssituation – de kan mycket väl vilja besluta om bistånd men kommunen i sin tur kräver att de ska hålla budget. När nu alla kommuner (utom Stockholm) har tagit över hemsjukvården blir biståndshandläggarnas situation ännu svårare. Var går gränsen mellan omvårdnad (hemtjänst som kräver biståndsbeslut) och sjukvård som lyder under hälso- och sjukvårdslagen? En minst sagt knepig fråga som kan leda till stora ojämlikheter i beslut där behoven trots allt ser lika ut.

Sammantaget är det självklart att det är individens behov som är viktigast, en kommun kan inte dra alla äldre över en kam. Vissa vill duscha två gånger per dag, andra vill komma ut på promenad varannan dag och en tredje önskar lagad mat två gånger per vecka. Här har vi som pensionärsorganisation ett viktigt arbete att göra ute i landets kommuner – att verkligen understryka att vi inte är nöjda förrän det är den enskildes önskningar som äldreomsorgen ska utgå ifrån, och inget annat.

Gösta Bucht
Talesperson för vård och omsorg

2 thoughts on “Äldres behov måste stå i centrum – inte kommunens budget

 1. MOTVERKA ÅLDERISM – för ökat äldreinflytande

  Moderaterna utmanar vänsterstyret (V+MP+S) i Eskilstuna genom att förorda privata alternativ inom äldreomvårdnaden samt poängterar därvidlag individens fulla rätt till självbestämmande i aktuella valsituationer inom vård, omsorg/hemtjänst och äldreboende.

  De politiska motparterna utmanas att återkomma i debatten med trovärdiga analyser och slutsatser med för- och nackdelar samt en slutlig totalbedömning av aktuella omsorgsalternativ. I denna bedömning måste självfallet mjuka parametrar i form av de äldres/behövandes preferenser och nöjdhetsförklaringar vägas mot eventuella merkostnader (övervärden). Problem kommer självfallet att uppstå vid beräkning av kommunens faktiska totalkostnader, men det är hög tid att kommunen skärper sig och gör sitt yttersta för att presentera faktiska kostnader!

  Högre kvalitet och servicestandard är inte gratis! Om Lagen om valfrihet (LOV) skall tillämpas i full frihet måste de behövande äldre därför beredas möjlighet att med egna medel köpa högre funktionsstandard än vad kommunen enligt författningarna(lag) är minst skyldiga att finansiera utifrån jämförande rättvisesynpunkter. Att inte tillåta fritt val av utförandeorganisation är ett uppenbart tecken på ålderism. Ålderism lyder under Diskrimineringslagen! Vi gillar olika.

  Hans-Erik Fredbäck
  SPF Eskilstuna

 2. Vuxenförvaltningen i Eskilstuna måste kalibreras
  (Ett debattinlägg som kan tillämpas i fler kommuner)

  Äldreomsorgen i Eskilstuna kan och måste utvecklas kraftigt för att möta kända framtida behov avseende innehåll, kapacitet, kvalitet, kostnadseffektivitet, tillgänglighet och brukarnas rättmätiga krav på valfrihet i alla dess former.
  Jämförande fakta (SKL, SoS) finns numera tillgängliga som visar stora variationer mellan kommunernas kvalitet och kostnader för äldreomsorgen. Det handlar om stora avvikelser (+/- 30 %) mellan bästa och sämsta kommun.
  Således föreligger här en uppenbar utvecklingspotential! Vuxennämnden i Eskilstuna kostar årligen skattebetalarna cirka 1.2 miljarder. Varje procents verksamhetsförbättring ger en besparing på 12 miljoner.

  Men gör något då, blir uppmaningen till politikerna och verksamhetsledningen! Självfallet snurrar hjulen för fullt och personalen gör som den blir tillsagd av sina överordnade. Vissa kloka och initiativrika medarbetare bidrar också med egna vardagsrationaliseringar som ger stor effekt på kvalitet och kostnad. Men hur mäts, belönas och omsätts resultaten i praktisk handling?

  Tänk om äldreomsorgen i Eskilstuna är bäst i landet utan att någon vet om det, eller – hemska tanke – motsatsen? Vad kännetecknar ett gott resultat?

  Därför måste verksamheten kalibreras genom rättvisande jämförelser med andra kommuner med liknande demografiska förutsättningar. Detta görs självfallet redan nu i viss omfattning, men hur omsätts dessa erfarenheter i konkreta förbättringsåtgärder och evidensbaserade omprövningar av organisationsformer och verksamhetsinnehåll?
  Hur kommunicerar de styrande politikerna i Vuxennämnden och den genomförandeansvariga Vuxenförvaltningen med brukarnas bästa i fokus?

  Enligt uppgift saknar Vuxenförvaltningen vissa policies och antagna riktlinjer för hur olika tekniska problem/lösningar skall hanteras i samband med exempelvis bostadsanpassning för vissa äldre och funktionshindrade. Det som styr verksamheten är “Lagen om bostadsanpassningsbidrag mm” och den rättspraxis som finns kring denna. Från nämnden finns bara allmänna formuleringar med innebörden att alla skall på ett rättssäkert sätt få det stöd och den hjälp som lagstiftningen ger rätt till. Är det så enkelt?

  Däremot finns väl genomtänkta rollöverenskommelser mellan interna ”beställare” och ”utförare”, vilket ändå visar tecken på att Vuxennämnden är öppen för privata/externa verksamhetsutförare! Bra så, men hur ser Vuxennämnden och dess förvaltning på nyttan av fri marknadsanpassning och konkurrens på omsorgsmarknaden i Eskilstuna?

  HANS-ERIK FREDBÄCK, SPF Eskilstuna
  Äldrepolitisk strateg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s