Folkpartiet – sista partiet att få sin äldrepolitik granskad av SPF

Huvudpoängen för FP är att det ska vara möjligt att välja utförare i alla kommuner, exempelvis genom LOV. De vill också utveckla valfriheten till fler områden som matleveranser och färdtjänst. Självbestämmande ska tillgodoses oavsett ålder och bostadsort. Vidare menar FP att en mångfald av utförare skapar utveckling och nya idéer som ger högre kvalitet. SPF håller med i, men det är oklart om FP stödjer en lagstiftning som tvingar alla kommuner att införa LOV.

Folkpartiet menar att den enskilde ska kunna bo kvar hemma men när det finns behov att flytta ska det finnas alternativ. I detta sammanhang påpekar man att det behövs fler vård- och omsorgsboenden och fler trygghetsboenden. FP vill också att förlänga det statliga stöd för trygghetsbostäder som regeringen infört. Detta är i linje med de krav som SPF framförde häromveckan i Seniorernas bostadsrapport. Hur byggandet av olika typer av bostäder för äldre ska stimuleras saknar vi däremot svar på, investeringsstödet i alla ära, det har inte kunnat utnyttjas fullt ut i sin nuvarande utformning.

När det gäller kompetens och personal i framtidens vård och omsorg pekar FP på de satsningar som alliansregeringen gjort avseende undersköterske-, sjuksköterske- och läkarutbildning. Vidare menar Folkpartiet att det behövs riktade satsningar för att få fler att vilja bli geriatriker. Det håller SPF med om, men det skulle vara intressant att veta hur FP anser att detta ska genomföras, SPF har ju i sammanhanget krävt en tydligare nationell styrning av ST-platser i geriatrik.

Sunda statsfinanser är enligt FP grunden för att framöver kunna finansiera äldreomsorgen med ett växande antal äldre i Sverige. Det är bra att FP också tar upp vikten av flexibilitet i arbetslivet för de seniorer som vill jobba vidare, som en del i att fler arbetar och betalar in skatt. Även satsningar på förebyggande vård, tillgängliga bostäder och tekniska hjälpmedel kan göra att äldre får fler friska år – implicit att de då behöver vård i mindre utsträckning. Om vi verkligen är friskare de sista åren i livet är dock ännu inte visat. Den biomedicinska utvecklingen gör att fler lever längre med ett ökat vård- och omsorgsbehov som samhället måste anpassa sig till.

Även om FP inte stödjer SPFs förslag på att avskaffa landstingen för att få en jämlik vård och omsorg i Sverige så är partiet medvetet om de utmaningar vården står inför avseende organisation och finansiering. Detta kommer enligt FP att kräva en förutsättningslös diskussion. Mer nationell samordning och styrning behövs enligt Folkpartiet. Från SPF menar vi att det är bra att flera partier är medvetna om problemen som dagens vårdorganisation skapar, och att de kan tänka sig förändringar. Men vi skulle gärna sett att fler vågade ta tjuren vid hornen och ifrågasätta nuvarande uppdelning på flera huvudmän och styrd av olika lagar.

De tre frågor som Folkpartiet anser vara viktigast under nästa mandatperiod är förebyggande arbete; kompetensförsörjningen i vård och omsorg; det sociala innehållet i omsorgen. Även om det finns många viktiga områden så är det positivt att FP tar upp innehållet i omsorgen, då de politiska debatterna mycket sällan utgår från den äldres perspektiv utan snarare handlar om olika utförare. När det sen gäller önskningar kring ens framtida boende som äldre svarar FP tillgänglig bostad, gemensamma lokaler och delaktighet i t ex matlagning.

Slutligen fick Folkpartiet följande fråga: ”Ni skriver på er hemsida att lagen mot åldersdiskriminering måste breddas till alla områden i samhället. Vilka områden är mest prioriterade de närmaste 4 åren och vad kan Sverige lära av andra länder i denna fråga?”
Folkpartiet menar att de drivit på för att få till den utvidgning av lagen mot åldersdiskriminering som infördes den 1 januari 2013 till att förutom utbildning och arbetsmarknad även inkludera varor, tjänster och vård. På arbetsmarknaden finns fortfarande hinder i form av regler och avtal, FP menar även att Sverige har mycket att lära från snart sagt alla länder när det gäller att ta tillvara äldres kompetens i arbetslivet. Från SPF håller vi med, men menar att vi inte fick svar på frågan om vad som är mest prioriterat kring åldersdiskriminering de närmaste åren. Negativa stereotyper, en utvärdering av nuvarande lagstiftning och möjlighet för organisationer som SPF att kunna anmäla just åldersdiskriminering menar vi är angelägna den närmaste tiden. Och vi har mycket att lära av andra länder när det gäller synen på äldre, inte bara i arbetslivet.

Gösta Bucht
Talesperson för vård och omsorg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s