Näst sista granskningen: Vänsterpartiets äldrepolitik

Inte så oväntat så menar Vänsterpartiet att LOV handlar om valfrihet för företag att etablera sig var de vill och inte om inte om valfrihet för äldre. V menar att besluten kring äldreomsorgens resurser ska tas av politiker, men betonar att äldre ska kunna välja boende och påverka vem de får hjälp av och när. SPF har den absoluta uppfattningen att LOV ökar äldres självbestämmande och bör utökas, besluten ska tas av den äldre och dennes anhöriga – inte av politiker. Vi ställer oss frågande till hur äldre ska kunna bestämma själva om det inte finns andra alternativ än kommunal äldreomsorg och när kommunpolitikerna är de som bestämmer behoven och fördelar resurserna.

V vill se ett statligt investeringsstöd för att bygga fler hyresrätter. Därtill ska det bli lättare för äldre att få plats på vård- och omsorgsboenden, genom mer resurser till äldreomsorgen särskilt då statsbidragen till kommuner ska ökas. Dock vill V att det statliga stöd som finns för att bygga trygghetsbostäder ska omdirigeras till att producera hyresrätter. Vi håller med om att det behövs fler bostäder generellt sett, och att fler äldre bör få plats på boenden. Dock framgår inte av V:s svar hur det senare ska gå till i praktiken – ska biståndsbedömningarna ändras, ska resursökningar öronmärkas eller finns det något annat konkret förslag? Att ta bort stödet för att bygga trygghetsboenden håller vi inte med om. I den bostadsrapport SPF presenterade nyligen vill vi tvärtemot att detta stöd görs permanent.

Genom V-förslaget på ökade resurser till äldreomsorgen ska fler kunna anställas och arbetsvillkoren förbättras. Det finns också en satsning på 10-årig kompetensutveckling för befintlig personal och utbildningsvikariat när den ordinarie personalen utbildas. Vänsterpartiet vill även satsa på fler utbildningsplatser och, likt andra partier, låta sjuksköterskor få lön under tiden de går sin specialistutbildning. Det är bra att Vänsterpartiet tänker på den befintliga personalen och inte bara framtidens personal, men precis som de andra partierna vi granskat så saknas tydliga planer för hur vård och omsorg ska bemannas i framtiden. Ett svar angående hur vi ska få fler geriatriker i Sverige lyser med sin frånvaro hos V som liksom hos alla andra partier

Äldreomsorgen ska även framöver finansieras via skatten enligt V. Dessutom vill Vänsterpartiet införa en maxtaxa i hemtjänsten på 100 kronor per timme. Detta förslag förstår vi inte. Det finns ju redan en lagstadgad högsta avgift kommunen får ta ut, dvs maxtaxa, som är lika för hela landet, idag knappt 1800 kr. Vad händer i V:s förslag om man behöver mer än 18 timmar per månad?

Att avveckla landstingen är inget som Vänsterpartiet stödjer, däremot måste vården anpassas bättre till multisjuka äldre – vilket vi håller med om. V vill också se mer hemsjukvård och läkare som gör hembesök, utvecklande av äldrecentraler och ökat stöd till anhöriga. Det är bra förslag men enligt SPF är det minst lika viktigt är att det finns geriatrisk kompetens runt om i landet.

För Vänsterpartiet är de viktigaste frågorna för äldreomsorgen under nästa mandatperiod följande: inga vinster i välfärden; mer resurser till äldreomsorgen genom 3 miljarder kronor som ska ge 10.000 fler anställda på äldreboenden och en hemtjänstmiljard; 10-årig kompetenssatsning på 400 miljoner kronor per år för omsorgspersonalen. Det är positivt att V vill öka antalet anställda och höja kompetensen inom omsorgen, från SPF menar vi dock att det är kvaliteten och de äldre som ska vara huvudfokus i omsorgen, inte personalen. Fler anställda betyder inte automatiskt att äldre kan påverka mer, att kvaliteten höjs eller att personalkontinuiteten förbättras för den enskilde. Det visar inte minst en ny svensk vetenskaplig studie där ett privat alternativ löser sin uppgift bättre än kommunen om man ser till både ekonomi och kvalitet. Bemanningen är cirka 15 procent lägre men nöjdheten bland både de boende och personal är lika hög på båda ställena.

Avslutningsvis fick Vänsterpartiet denna fråga: ”Ni är emot privata äldreboenden och privat hemtjänst samt vill avskaffa RUT. Vad kommer att ske med de äldre som t ex har hemtjänst från ett privat företag och är nöjda med den om ni får bestämma?”
Svaret lyder att skattepengar inte ska gå till vinster och att det är äldres behov som ska styra verksamheten. En fråga som då dyker upp är varför ska det vara förbjudet med vinst bara på driften av äldreomsorg, men inte på allt annat, som t ex läkemedel, blöjor, lokaler mm? V anser att privata företag kan fortsätta sin verksamhet om de förändrar sin verksamhet och inte tar ut vinst. Möjligheterna för personalen att ta över en verksamhet ska öka genom en fond på 1 miljard för detta ändamål. V betonar också att de vill avskaffa RUT-avdraget och hänvisar att människor med höga inkomster är de som använder sig av det. Från SPF kan vi konstatera att de äldre som idag har privat hemtjänst inte fick något svar på frågan om vad som sker med den om V får bestämma. Detta är sannolikt vad som intresserar de äldre som drabbas, inte vilka olika typer av icke-vinstdrivande alternativ som V kan tänka sig att tillåta.

Gösta Bucht
talesperson för vård och omsorg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s