Dags för en genomgång av den moderata äldrepolitiken

I likhet med de borgerliga partier vi tidigare granskat så är M positiva till LOV och vill att alla äldre ska ha laglig rätt att välja hemtjänst, ledsagning och äldreboende. Moderaterna vill att fler kommuner ska införa LOV än vad som är fallet idag och även att den utökas till att omfatta all form av specialistvård. Detta är i linje med SPFs inställning i frågan om LOV, att lagen skall vara tvingande för kommuner och landsting/regioner.

Människor har olika behov och det behövs därför olika typer av boenden för äldre, menar Moderaterna. Trygghetsboenden är ett bra mellansteg, men trots regeringens stöd till byggande av sådana så bygger inte kommunerna tillräckligt många enligt M. Dessutom betonar man att för många äldre bor ensamma med risk för isolering, och att det är ett rimligt krav att en person som fyllt 90 bör få flytta till ett lämpligt boende. Från SPF kan vi konstatera att Moderaterna är väl insatta i frågan, men några konkreta förslag om hur situationen kan förbättras fanns inte med i svaren. Efter svaret på vår fråga har Alliansen i sitt valmanifest dock ett förslag på att alla som fyllt 85 år fritt ska få välja äldreboende utan biståndsprövning

Det är positivt att M tar upp att regeringen vill öka antalet specialistsjuksköterskor med 20 procent under nästa mandatperiod, både nya utbildningsplatser och finansiering finns presenterat. Moderaterna påpekar, precis som SPF gjort, att landstingen brister i planering av ST-platser i geriatrik. SPF har dock efterfrågat en tydligare statlig styrning av detta då ingen förbättring sker. Precis som andra partier har betonat så är det viktigt att statusen på yrken inom äldreomsorgen höjs. M har även, som enda parti hittills, egna prognoser på hur många fler undersköterskor som behövs om 20 år. Däremot saknas, liksom i övriga partiers svar, de långsiktiga planerna på hur fler ska kunna lockas till att jobba i omsorgen i framtiden.

När det gäller finansieringen av framtidens äldreomsorg understryker M vikten av arbetslinjen och att fler arbetar i landet. Äldreomsorgen ska vara gemensamt finansierad och utgå ifrån behoven. Förutom utökad LOV och hälsofrämjande insatser innehåller M-svaret inga prognoser eller långsiktiga planer för finansieringen av äldreomsorgen i framtiden.

Moderaterna svarar att SPFs förslag om avskaffade landsting och hopslagning av HSL och SoL i en lag är intressant och bör studeras närmare. Dock är M tveksamma till att staten tar över ansvaret för sjukvården men ser gärna mer samverkan mellan landsting och kommun så att ingen patient faller mellan stolarna, vilket vi instämmer i som ett första steg för en bättre vård och omsorg för äldre.

De tre frågor som M anser vara de viktigaste under nästa mandatperiod är att äldre ska ses som individer och behandlas med värdighet; ta vara på ny forskning kring att bevara friska funktioner; och medarbetare med rätt kompetens på rätt plats.

Det Moderaterna önskar av ett framtida boende för seniorer är ett boende som utgår ifrån individens behov, tillgång till kultur, där man blir bemött med värdighet och med personal som trivs på jobbet.

Slutligen fick M följande fråga: ”Ni vill att äldreomsorgen ska vara tillgänglig för alla som behöver den. Stöder ni då SPFs förslag om en valfrihetsgaranti vid 90 års ålder: man ska kunna bo kvar hemma med eller utan stöd, eller kunna flytta till ett äldreboende utan krav på biståndsbeslut?” Svaret lyder att SPFs förslag är bra, men att det är viktigt att även trygghetsboenden erbjuds ifall vårdbehov inte finns. Det förslag som Alliansen kom med i sitt valmanifest för ett par dagar sedan är ett förslag på att alla som fyllt 85 ska få plats på äldreboenden utan krav på biståndsbedömning, dock med en påtaglig begräsning: att de ska ha beviljad hemtjänst dvs att de redan har en biståndsbedömning. Vår absoluta mening är att det inte ska behövas någon biståndsbedömning alls för ett äldreboende efter 90 års ålder.

Gösta Bucht
talesperson vård och omsorg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s