Nästa parti till granskning: Centerpartiet

Centerpartiet betonar att där LOV, lagen om valfrihet, har införts har det i de flesta fall gett goda resultat, och beklagar att många kommuner fortfarande inte ger äldre rätten att välja. C vill att alla äldre i landet ska kunna välja vård och omsorg, och att LOV ska bli obligatorisk och utökas till fler områden inom specialistsjukvården. Från SPFs sida håller vi med.

Flera olika alternativ av boendeformer för äldre att välja emellan vill Centerpartiet se, men menar att trots regeringens åtgärder så är dessa inte tillräckliga. En utredning har tillsatts för att hitta nya vägar för att tillgodose seniorers boendebehov. Bostadsbyggandet ska stimuleras genom minskat regelkrångel och mer likvärdiga skattevillkor. På den sista punkten hade vi velat se ett längre resonemang då det inte framgår i detalj vem det riktar sig till eller på vilket sätt. Vi saknar också ett svar på vad C anser om det minskande antalet äldreboenden i Sverige.

Den geriatriska kunskapen inom äldreomsorgen bör höjas enligt C, främst genom fortbildning, fler specialistsjuksköterskor och fler geriatriker. Någon detaljerad plan för personalbehoven verkar inte C ha, vilket inget annat parti heller förefaller ha för den delen. Precis som övriga granskade partier stödjer Centerpartiet att sjuksköterskor som går specialistutbildning ska kunna göra det med lön.

Hur finansieringen av framtidens äldreomsorg ska ske så får vi inget riktigt svar. Däremot lyfter Centerpartiet fram vikten av att fler jobbar så att resurserna till äldreomsorgen säkras. Därtill bör efterfrågan på vård kunna minskas genom mer förebyggande hälsoarbete. Att få ut mer välfärd för skattepengarna, och samtidigt generera högre kvalitet och effektivitet, är ett hedervärt mål. Visst kan mer göras för att minska slöseriet med skattepengar så att resurserna faktiskt används till exempelvis kvalitet i omsorgen av äldre, frågan är bara hur C mer konkret ska gå till väga.

SPFs förslag om en mer sammanhållen vård, genom att på sikt avskaffa landstingen, får inte mycket medhåll av C som menar att ett förstatligande skulle flytta makten bort från patienten. Dessutom skulle det bli dyrare. Centern vill ha en tydligare kunskapsstyrning av sjukvården och en mer effektiv styrning av resurserna. Att skapa större regioner, som mycket väl kan vara en lösning som fler parter stödjer än SPFs skrotande av landstingen, kan som i C:s svar vara ett bra alternativ på vägen mot en bättre sjukvård för äldre.

De tre viktigaste frågorna under nästa mandatperiod menar Centern är ökad valfrihet och obligatoriskt införande av LOV; mer fokus på förebyggande hälsoinsatser; och ökad geriatrisk kompetens. Det är på det hela taget bra prioriteringar enligt SPF.

På frågan om vad man från Centerpartiet skulle önska från sitt framtida boende som senior hade vi önskat ett mer uttömmande svar än ett boende där man själv kan välja och som utgår från ens egna behov.

Avslutningsvis fick C frågan: ”Vad vill ni göra under nästa mandatperiod för att höja kvaliteten på måltiderna och maten för äldre i både hemtjänst och på olika boenden, och hur ska det följas upp?” Svaret är att Centerpartiet vill satsa 100 miljoner kronor årligen på ett nationellt för att höja kvaliteten på maten inom äldreomsorgen. Just denna satsning presenterades nyligen som en del av Alliansens valmanifest. Från SPF menar vi att detta är en bra satsning – det är viktigt för äldre med god och näringsrik mat, inte bara för livskvaliteten men också för att förebygga ohälsa. Det är minst lika viktigt för äldre som för andra åldersgrupper att måltiden är en positiv upplevelse att se framemot och något att samlas kring på t ex ett boende. Så är det inte alltid idag. En satsning på ett matlyft för äldre välkomnar vi, men undrar hur långt 100 miljoner räcker när det sen uppdelas runt om i landet. Hur som helst, det är bra att frågan om äldres mat lyfts upp på nationell nivå.

På det hela taget har Centern ett välmenande program för vård- och omsorg av äldre. Det är dock svårtolkat då väldigt få av deras förslag är konkretiserade.

Gösta Bucht
talesperson vård och omsorg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s