Miljöpartiets äldrepolitik under lupp

SPFs granskning av partiernas äldrepolitik tar idag sig an Miljöpartiets svar på den enkät vi skickat ut. I frågan om Lagen om Valfrihet verkar det vara viktigare för MP att kommunen ska kunna bestämma än att de äldre ska kunna göra det. Samtidigt som MP betonar att det är viktigt att kunna påverka sin omsorg så kan det vara frustrerande för äldre att tvingas välja. Från SPFs sida menar vi att alternativet – att inte kunna välja, inte är att föredra. Även om Miljöpartiet vill se mångfald i omsorgen så undrar vi för vems skull – den äldres eller kommunens?

Det är bra att det finns flera typer av boenden att välja på för äldre och att stödet för att bygga seniorboenden bör finnas kvar enligt MP. Vidare betonar Miljöpartiet att det bör bli lättare för den äldre att flytta än vad det är idag och att det bör ligga mer fokus på kontakt med andra. Det är lätt att instämma i detta. Men när MP beklagar sig över att betydligt fler äldre bör få plats på olika typer av äldreboenden så hade vi från SPF önskat att MP lagt fram konkreta förslag på hur detta ska gå till med tillhörande finansiering.

Det är positivt att Miljöpartiet vill se fler platser på läkarutbildningen och en tydligare styrning mot fler geriatriker. Det har man dock tyckt ifrån statens sida i över 20 år utan att få något gehör från regionerna och landstingen. Hur MP vill ändra på det framgår inte. Därtill föreslår de ett glesbygdsmedicinskt centrum, som i och för sig är klokt men som inte gör oss så mycket klokare på vilken skillnad ett sådant ska göra för geriatriken. En viktig punkt som MP tar upp är att äldre bör ha stöd av samma personer i större utsträckning, att ständigt möta ny personal är något som gör att en hel del äldre känner otrygghet. Att samma personal har rätt utbildning är också av stor vikt, vilket MP också bör ta i betraktning. En aspekt som dock inte tas upp är hur MP ska få ihop att de äldre ska träffa samma personal oftare när de samtidigt vill införa arbetstidsförkortning.

När det gäller finansieringen av framtidens äldreomsorg vill MP att den fortsatt ska vara skattefinansierad, och att samhället bör främja hälsa på ett bättre sätt än idag. Det stämmer att ingen av oss vet vad framtidens äldreomsorg kommer att kosta, men några egna prognoser för detta redovisas inte av Miljöpartiet.

SPF vill som bekant att Sverige på sikt ska ha en mer sammanhållen vård och omsorg, genom att landstingen på sikt försvinner eller i alla fall får en mycket mer tydlig samverkansroll gentemot kommunen. Dessvärre verkar inte Miljöpartiet ha någon konkret åsikt i frågan, men kan tänka sig att diskutera frågan vidare.

De tre äldrepolitiska frågor som MP bedömer som viktigast under nästa mandatperiod är fler läkare; personalbemanning ska utgå från äldres behov; och att äldres individuella önskningar får större plats. SPF välkomnar fler läkare, och då särskilt fler geriatriker, och bedömer det som positivt att MP personalbemanningen ska utgå från de äldres behov. Bra, men MP är inte särskilt konkreta med hur detta ska gå till.

På frågan om vad man själv skulle önska att ens framtida boende som äldre ska kunna erbjuda tar MP, precis som de partier vi tidigare granskat, upp aspekter som äldre i opinionsundersökningar också pekar på. Att kunna välja själv när man vill flytta, att ha med husdjur, få lagad mat, komma ut varje dag, få vara uppe så länge man vill samt bra och förstående personal. Tyvärr ser inte verkligheten ut så i många fall, för att det ska bli så måste betydligt större resurser läggas på äldreomsorgen än vad som sker idag – denna uppmaning gäller alla partier som deltagit i SPFs enkät.

Slutligen fick Miljöpartiet följande fråga: Hur garanterar ni att ert förslag på arbetstidsförkortning för personalen i äldreomsorgen inte får negativa konsekvenser för äldreomsorgens kvalitet, bemanning och tillgänglighet?
Svaret lyder att yrket bör göras mer attraktivt och mindre slitsamt. Visst är kortare arbetstid ett sätt att göra arbetet mindre slitsamt för personalen. Men SPFs fråga gällde vad som händer med kvalitet, bemanning och tillgänglighet i äldreomsorgen vid en arbetstidsförkortning. Och här fick vi inget svar av MP, vilket nog tyder på att personalens villkor hamnar före de äldres. Från SPF menar vi istället att äldreomsorgen är till för de äldre i första hand, inte de som jobbar där.

Gösta Bucht
SPFs talesperson i vård- och omsorgsfrågor

1 thought on “Miljöpartiets äldrepolitik under lupp

  1. Det finns mycket mer som MP gjort sig skyldiga till, inte minst vill de straffa äldre särbor genom dessa nya , hutlösa, parkeringsavgifter. Vi som är äldre o har svårt att gå, måste kunna få leva drägligt ändå.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s