Äldres behov måste stå i centrum – inte kommunens budget

Det har nyligen rapporterats om en äldre man vars kommun nekade honom att få duscha varje dag. Mannen fick rätt i förvaltningsrätten men målet har överklagats till kammarrätten.

SPF menar att det är äldres behov och deras självbestämmande som ska vara i fokus. Vill man duscha varje dag ska man kunna få göra det. Numer finns en nationell värdegrund i Socialtjänstlagen där det står att äldreomsorgen ska vara inriktad på att den äldre ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi har länge pratat om och nu bestämt att vården och omsorgen skall vara personcentrerad – individen i centrum. Det är hög tid att vi lever efter det! Hur detta uppnås i varje enskilt fall vet såklart den äldre och dess anhöriga i många fall bättre än kommunen. Verksamheterna måste anpassas efter äldres behov – inte efter kommunernas budget.

Det är självfallet svårt att gå ut med krav om att alla kommuner bör garantera äldre med hemtjänst ett visst innehåll. Besluten tas av varje enskild kommun och skiljer sig ofta åt. Ett annat problem är att biståndshandläggarna inte alltid har rätt utbildning och har en svår arbetssituation – de kan mycket väl vilja besluta om bistånd men kommunen i sin tur kräver att de ska hålla budget. När nu alla kommuner (utom Stockholm) har tagit över hemsjukvården blir biståndshandläggarnas situation ännu svårare. Var går gränsen mellan omvårdnad (hemtjänst som kräver biståndsbeslut) och sjukvård som lyder under hälso- och sjukvårdslagen? En minst sagt knepig fråga som kan leda till stora ojämlikheter i beslut där behoven trots allt ser lika ut.

Sammantaget är det självklart att det är individens behov som är viktigast, en kommun kan inte dra alla äldre över en kam. Vissa vill duscha två gånger per dag, andra vill komma ut på promenad varannan dag och en tredje önskar lagad mat två gånger per vecka. Här har vi som pensionärsorganisation ett viktigt arbete att göra ute i landets kommuner – att verkligen understryka att vi inte är nöjda förrän det är den enskildes önskningar som äldreomsorgen ska utgå ifrån, och inget annat.

Gösta Bucht
Talesperson för vård och omsorg

Hur blir det med satsningarna på vård och omsorg?

Ja, så var valet över och nu gäller det att partierna levererar vad de lovat. Eller går det? Regeringsfrågan verkar ju inte så lättlöst och den granskning vi gjort av deras äldrepolitik visade på rätt så stora skillnader. Den troliga regeringen tycks väl ändå bli en minoritetsregering med S och MP, så vi kan väl titta på vad de lovat att uträtta. Nu är det dock så att det som regeringen kan uträtta i vård och omsorg är ganska lite. Ansvaret där ligger på kommuner och landsting som är självstyrande. De flesta krav vi ställt från SPF är sådant som måste ske på det lokala planet. Där har lokalföreningarna och framför allt KPR- och LPR-representanterna en viktig uppgift att hålla ögonen på vad som händer och trycka på för att få till de förändringar som vi eftersträvar. En del sker dock på regeringsnivå som t ex lagar och förordningar och stimulansåtgärder. Låt oss då se vad S och MP har lovat genomföra och om deras löften går hand i hand.
På frågan om Lagen om valfrihet (LOV) svarar S att de kommuner som vill ska kunna ha valfrihetssystem, men S vill stoppa fri etablering och göra om LOV. För MP verkar det viktigare att kommunen ska kunna bestämma än att de äldre ska kunna göra det. Samtidigt som MP betonar att det är viktigt att kunna påverka sin omsorg så kan det vara frustrerande för äldre att tvingas välja. Budskapet är således kluvet och i högsta grad otydligt. Här får vi se upp så att LOV inte förändras till det sämre.
S påtalar ett stort behov av olika typer av boenden för äldre. Dock saknar vi svar på frågan om vad S anser kan stimulera bostadsbyggandet och vad de anser om det sjunkande antalet platser på äldreboenden i landet. MP har samma uppfattning att det behövs fler boendeformer och säger klart att stödet för att bygga seniorboenden bör vara kvar. Således lite klarare besked från MP så vi får hoppas att deras åsikt blir regeringens alternativ.
MP vill ha fler utbildade läkare och vill styra mot att fler blir geriatriker. Men hur går inte att få fram. S vill också ha fler geriatriker, men inte heller de beskriver hur det ska gå till. S vill dock locka fler till vården av äldre med traineejobb – 20 000 – för flera miljarder. Detta är dock tveeggat och flera instanser inklusive berörda fackföreningar vill se att det även finns pengar för handledning och utbildning. MP säger inget om detta däremot framhåller de att det är viktigt med kontinuitet i vården av äldre. Hur nu det ska bli verklighet när man samtidigt pläderar för arbetstidsförkortning. Både S och MP vill ha en bättre samverkan mellan huvudmännen, men ingen av dom vill i dagsläget säga något om att slopa landsting eller att få lagstiftningen som styr äldreomsorgen att bli mer homogen.
De tre viktigaste frågorna under nästa mandatperiod inom äldrepolitiken är enligt S resurser och kvalitet, personalrekrytering och äldres inflytande. De frågor som MP bedömer som viktigast under nästa mandatperiod är fler läkare, personalbemanning ska utgå från äldres behov och att äldres individuella önskningar får större plats. Utan att vara särskilt konkreta är dock samstämmigheten mellan de båda tilltänkta regeringspartierna här rätt så bra.
Inriktningen på äldrepolitiken från en kommande regering är positiv tycker vi från SPF. Däremot måste idéer och inriktning konkretiseras för att vi ska kunna förstå hur det blir och förhoppningsvis se en stärkt vård och omsorg av de äldre.

Gösta Bucht
Talesperson för vård och omsorg

Folkpartiet – sista partiet att få sin äldrepolitik granskad av SPF

Huvudpoängen för FP är att det ska vara möjligt att välja utförare i alla kommuner, exempelvis genom LOV. De vill också utveckla valfriheten till fler områden som matleveranser och färdtjänst. Självbestämmande ska tillgodoses oavsett ålder och bostadsort. Vidare menar FP att en mångfald av utförare skapar utveckling och nya idéer som ger högre kvalitet. SPF håller med i, men det är oklart om FP stödjer en lagstiftning som tvingar alla kommuner att införa LOV.

Folkpartiet menar att den enskilde ska kunna bo kvar hemma men när det finns behov att flytta ska det finnas alternativ. I detta sammanhang påpekar man att det behövs fler vård- och omsorgsboenden och fler trygghetsboenden. FP vill också att förlänga det statliga stöd för trygghetsbostäder som regeringen infört. Detta är i linje med de krav som SPF framförde häromveckan i Seniorernas bostadsrapport. Hur byggandet av olika typer av bostäder för äldre ska stimuleras saknar vi däremot svar på, investeringsstödet i alla ära, det har inte kunnat utnyttjas fullt ut i sin nuvarande utformning.

När det gäller kompetens och personal i framtidens vård och omsorg pekar FP på de satsningar som alliansregeringen gjort avseende undersköterske-, sjuksköterske- och läkarutbildning. Vidare menar Folkpartiet att det behövs riktade satsningar för att få fler att vilja bli geriatriker. Det håller SPF med om, men det skulle vara intressant att veta hur FP anser att detta ska genomföras, SPF har ju i sammanhanget krävt en tydligare nationell styrning av ST-platser i geriatrik.

Sunda statsfinanser är enligt FP grunden för att framöver kunna finansiera äldreomsorgen med ett växande antal äldre i Sverige. Det är bra att FP också tar upp vikten av flexibilitet i arbetslivet för de seniorer som vill jobba vidare, som en del i att fler arbetar och betalar in skatt. Även satsningar på förebyggande vård, tillgängliga bostäder och tekniska hjälpmedel kan göra att äldre får fler friska år – implicit att de då behöver vård i mindre utsträckning. Om vi verkligen är friskare de sista åren i livet är dock ännu inte visat. Den biomedicinska utvecklingen gör att fler lever längre med ett ökat vård- och omsorgsbehov som samhället måste anpassa sig till.

Även om FP inte stödjer SPFs förslag på att avskaffa landstingen för att få en jämlik vård och omsorg i Sverige så är partiet medvetet om de utmaningar vården står inför avseende organisation och finansiering. Detta kommer enligt FP att kräva en förutsättningslös diskussion. Mer nationell samordning och styrning behövs enligt Folkpartiet. Från SPF menar vi att det är bra att flera partier är medvetna om problemen som dagens vårdorganisation skapar, och att de kan tänka sig förändringar. Men vi skulle gärna sett att fler vågade ta tjuren vid hornen och ifrågasätta nuvarande uppdelning på flera huvudmän och styrd av olika lagar.

De tre frågor som Folkpartiet anser vara viktigast under nästa mandatperiod är förebyggande arbete; kompetensförsörjningen i vård och omsorg; det sociala innehållet i omsorgen. Även om det finns många viktiga områden så är det positivt att FP tar upp innehållet i omsorgen, då de politiska debatterna mycket sällan utgår från den äldres perspektiv utan snarare handlar om olika utförare. När det sen gäller önskningar kring ens framtida boende som äldre svarar FP tillgänglig bostad, gemensamma lokaler och delaktighet i t ex matlagning.

Slutligen fick Folkpartiet följande fråga: ”Ni skriver på er hemsida att lagen mot åldersdiskriminering måste breddas till alla områden i samhället. Vilka områden är mest prioriterade de närmaste 4 åren och vad kan Sverige lära av andra länder i denna fråga?”
Folkpartiet menar att de drivit på för att få till den utvidgning av lagen mot åldersdiskriminering som infördes den 1 januari 2013 till att förutom utbildning och arbetsmarknad även inkludera varor, tjänster och vård. På arbetsmarknaden finns fortfarande hinder i form av regler och avtal, FP menar även att Sverige har mycket att lära från snart sagt alla länder när det gäller att ta tillvara äldres kompetens i arbetslivet. Från SPF håller vi med, men menar att vi inte fick svar på frågan om vad som är mest prioriterat kring åldersdiskriminering de närmaste åren. Negativa stereotyper, en utvärdering av nuvarande lagstiftning och möjlighet för organisationer som SPF att kunna anmäla just åldersdiskriminering menar vi är angelägna den närmaste tiden. Och vi har mycket att lära av andra länder när det gäller synen på äldre, inte bara i arbetslivet.

Gösta Bucht
Talesperson för vård och omsorg

Näst sista granskningen: Vänsterpartiets äldrepolitik

Inte så oväntat så menar Vänsterpartiet att LOV handlar om valfrihet för företag att etablera sig var de vill och inte om inte om valfrihet för äldre. V menar att besluten kring äldreomsorgens resurser ska tas av politiker, men betonar att äldre ska kunna välja boende och påverka vem de får hjälp av och när. SPF har den absoluta uppfattningen att LOV ökar äldres självbestämmande och bör utökas, besluten ska tas av den äldre och dennes anhöriga – inte av politiker. Vi ställer oss frågande till hur äldre ska kunna bestämma själva om det inte finns andra alternativ än kommunal äldreomsorg och när kommunpolitikerna är de som bestämmer behoven och fördelar resurserna.

V vill se ett statligt investeringsstöd för att bygga fler hyresrätter. Därtill ska det bli lättare för äldre att få plats på vård- och omsorgsboenden, genom mer resurser till äldreomsorgen särskilt då statsbidragen till kommuner ska ökas. Dock vill V att det statliga stöd som finns för att bygga trygghetsbostäder ska omdirigeras till att producera hyresrätter. Vi håller med om att det behövs fler bostäder generellt sett, och att fler äldre bör få plats på boenden. Dock framgår inte av V:s svar hur det senare ska gå till i praktiken – ska biståndsbedömningarna ändras, ska resursökningar öronmärkas eller finns det något annat konkret förslag? Att ta bort stödet för att bygga trygghetsboenden håller vi inte med om. I den bostadsrapport SPF presenterade nyligen vill vi tvärtemot att detta stöd görs permanent.

Genom V-förslaget på ökade resurser till äldreomsorgen ska fler kunna anställas och arbetsvillkoren förbättras. Det finns också en satsning på 10-årig kompetensutveckling för befintlig personal och utbildningsvikariat när den ordinarie personalen utbildas. Vänsterpartiet vill även satsa på fler utbildningsplatser och, likt andra partier, låta sjuksköterskor få lön under tiden de går sin specialistutbildning. Det är bra att Vänsterpartiet tänker på den befintliga personalen och inte bara framtidens personal, men precis som de andra partierna vi granskat så saknas tydliga planer för hur vård och omsorg ska bemannas i framtiden. Ett svar angående hur vi ska få fler geriatriker i Sverige lyser med sin frånvaro hos V som liksom hos alla andra partier

Äldreomsorgen ska även framöver finansieras via skatten enligt V. Dessutom vill Vänsterpartiet införa en maxtaxa i hemtjänsten på 100 kronor per timme. Detta förslag förstår vi inte. Det finns ju redan en lagstadgad högsta avgift kommunen får ta ut, dvs maxtaxa, som är lika för hela landet, idag knappt 1800 kr. Vad händer i V:s förslag om man behöver mer än 18 timmar per månad?

Att avveckla landstingen är inget som Vänsterpartiet stödjer, däremot måste vården anpassas bättre till multisjuka äldre – vilket vi håller med om. V vill också se mer hemsjukvård och läkare som gör hembesök, utvecklande av äldrecentraler och ökat stöd till anhöriga. Det är bra förslag men enligt SPF är det minst lika viktigt är att det finns geriatrisk kompetens runt om i landet.

För Vänsterpartiet är de viktigaste frågorna för äldreomsorgen under nästa mandatperiod följande: inga vinster i välfärden; mer resurser till äldreomsorgen genom 3 miljarder kronor som ska ge 10.000 fler anställda på äldreboenden och en hemtjänstmiljard; 10-årig kompetenssatsning på 400 miljoner kronor per år för omsorgspersonalen. Det är positivt att V vill öka antalet anställda och höja kompetensen inom omsorgen, från SPF menar vi dock att det är kvaliteten och de äldre som ska vara huvudfokus i omsorgen, inte personalen. Fler anställda betyder inte automatiskt att äldre kan påverka mer, att kvaliteten höjs eller att personalkontinuiteten förbättras för den enskilde. Det visar inte minst en ny svensk vetenskaplig studie där ett privat alternativ löser sin uppgift bättre än kommunen om man ser till både ekonomi och kvalitet. Bemanningen är cirka 15 procent lägre men nöjdheten bland både de boende och personal är lika hög på båda ställena.

Avslutningsvis fick Vänsterpartiet denna fråga: ”Ni är emot privata äldreboenden och privat hemtjänst samt vill avskaffa RUT. Vad kommer att ske med de äldre som t ex har hemtjänst från ett privat företag och är nöjda med den om ni får bestämma?”
Svaret lyder att skattepengar inte ska gå till vinster och att det är äldres behov som ska styra verksamheten. En fråga som då dyker upp är varför ska det vara förbjudet med vinst bara på driften av äldreomsorg, men inte på allt annat, som t ex läkemedel, blöjor, lokaler mm? V anser att privata företag kan fortsätta sin verksamhet om de förändrar sin verksamhet och inte tar ut vinst. Möjligheterna för personalen att ta över en verksamhet ska öka genom en fond på 1 miljard för detta ändamål. V betonar också att de vill avskaffa RUT-avdraget och hänvisar att människor med höga inkomster är de som använder sig av det. Från SPF kan vi konstatera att de äldre som idag har privat hemtjänst inte fick något svar på frågan om vad som sker med den om V får bestämma. Detta är sannolikt vad som intresserar de äldre som drabbas, inte vilka olika typer av icke-vinstdrivande alternativ som V kan tänka sig att tillåta.

Gösta Bucht
talesperson för vård och omsorg

Bra jobbat Jönköping!

Jönköping har utsetts av den amerikanska TV-kanalen CNN som en världens tio mest hälsosamma städer. CNNs rankning baserar sig bl a på grönområden, livskvalitet, nyttig mat, kollektivtrafik och innovativa åtgärder mot sjukdomar.

Projektet Esther som Jönköping prisats för handlar om Esther 88 år, en fiktiv person, som klarar sig ganska bra själv trots några kroniska sjukdomar. Även om Esther spenderar mycket tid ensam där hemma så bor hennes dotter i krokarna och i det närliggande området har Esther flera vänner.

Vid Höglandssjukhuset i Eksjö som driver Esther-projektet ställde man sig frågan: vad händer i sjukvårdskedjan om Esther ringer sin dotter och berättar att hon känner smärtor i bröstet? En studie genomfördes som visade att Esther skulle åka runt från den ena platsen till den andra, få vänta om och om igen, och svara på samma frågor från omkring 30 olika personer – detta under 12 timmar. Lösningen blir då att Esther bör höra av sig till en sjuksköterska i första hand.

Detta nya sätt att tänka har lett till att behovet av sängplatser på sjukhusen i Jönköpings län minskade, samtidigt som de äldre får en tydligare riktning på var de ska vända sig och kan få hjälp direkt. En positiv utveckling som besparar både den äldre och sjukvården hälsa, tid och resurser.

Så grattis till Jönköping för gott arbete. Jag kan även konstatera att Esther-projektet verkar väl värt att studera och jag uppmanar fler kommuner och landsting/regioner att ta till sig av erfarenheterna i Jönköping.

Christina Rogestam
ordförande SPF

Dags för en genomgång av den moderata äldrepolitiken

I likhet med de borgerliga partier vi tidigare granskat så är M positiva till LOV och vill att alla äldre ska ha laglig rätt att välja hemtjänst, ledsagning och äldreboende. Moderaterna vill att fler kommuner ska införa LOV än vad som är fallet idag och även att den utökas till att omfatta all form av specialistvård. Detta är i linje med SPFs inställning i frågan om LOV, att lagen skall vara tvingande för kommuner och landsting/regioner.

Människor har olika behov och det behövs därför olika typer av boenden för äldre, menar Moderaterna. Trygghetsboenden är ett bra mellansteg, men trots regeringens stöd till byggande av sådana så bygger inte kommunerna tillräckligt många enligt M. Dessutom betonar man att för många äldre bor ensamma med risk för isolering, och att det är ett rimligt krav att en person som fyllt 90 bör få flytta till ett lämpligt boende. Från SPF kan vi konstatera att Moderaterna är väl insatta i frågan, men några konkreta förslag om hur situationen kan förbättras fanns inte med i svaren. Efter svaret på vår fråga har Alliansen i sitt valmanifest dock ett förslag på att alla som fyllt 85 år fritt ska få välja äldreboende utan biståndsprövning

Det är positivt att M tar upp att regeringen vill öka antalet specialistsjuksköterskor med 20 procent under nästa mandatperiod, både nya utbildningsplatser och finansiering finns presenterat. Moderaterna påpekar, precis som SPF gjort, att landstingen brister i planering av ST-platser i geriatrik. SPF har dock efterfrågat en tydligare statlig styrning av detta då ingen förbättring sker. Precis som andra partier har betonat så är det viktigt att statusen på yrken inom äldreomsorgen höjs. M har även, som enda parti hittills, egna prognoser på hur många fler undersköterskor som behövs om 20 år. Däremot saknas, liksom i övriga partiers svar, de långsiktiga planerna på hur fler ska kunna lockas till att jobba i omsorgen i framtiden.

När det gäller finansieringen av framtidens äldreomsorg understryker M vikten av arbetslinjen och att fler arbetar i landet. Äldreomsorgen ska vara gemensamt finansierad och utgå ifrån behoven. Förutom utökad LOV och hälsofrämjande insatser innehåller M-svaret inga prognoser eller långsiktiga planer för finansieringen av äldreomsorgen i framtiden.

Moderaterna svarar att SPFs förslag om avskaffade landsting och hopslagning av HSL och SoL i en lag är intressant och bör studeras närmare. Dock är M tveksamma till att staten tar över ansvaret för sjukvården men ser gärna mer samverkan mellan landsting och kommun så att ingen patient faller mellan stolarna, vilket vi instämmer i som ett första steg för en bättre vård och omsorg för äldre.

De tre frågor som M anser vara de viktigaste under nästa mandatperiod är att äldre ska ses som individer och behandlas med värdighet; ta vara på ny forskning kring att bevara friska funktioner; och medarbetare med rätt kompetens på rätt plats.

Det Moderaterna önskar av ett framtida boende för seniorer är ett boende som utgår ifrån individens behov, tillgång till kultur, där man blir bemött med värdighet och med personal som trivs på jobbet.

Slutligen fick M följande fråga: ”Ni vill att äldreomsorgen ska vara tillgänglig för alla som behöver den. Stöder ni då SPFs förslag om en valfrihetsgaranti vid 90 års ålder: man ska kunna bo kvar hemma med eller utan stöd, eller kunna flytta till ett äldreboende utan krav på biståndsbeslut?” Svaret lyder att SPFs förslag är bra, men att det är viktigt att även trygghetsboenden erbjuds ifall vårdbehov inte finns. Det förslag som Alliansen kom med i sitt valmanifest för ett par dagar sedan är ett förslag på att alla som fyllt 85 ska få plats på äldreboenden utan krav på biståndsbedömning, dock med en påtaglig begräsning: att de ska ha beviljad hemtjänst dvs att de redan har en biståndsbedömning. Vår absoluta mening är att det inte ska behövas någon biståndsbedömning alls för ett äldreboende efter 90 års ålder.

Gösta Bucht
talesperson vård och omsorg

Nästa parti till granskning: Centerpartiet

Centerpartiet betonar att där LOV, lagen om valfrihet, har införts har det i de flesta fall gett goda resultat, och beklagar att många kommuner fortfarande inte ger äldre rätten att välja. C vill att alla äldre i landet ska kunna välja vård och omsorg, och att LOV ska bli obligatorisk och utökas till fler områden inom specialistsjukvården. Från SPFs sida håller vi med.

Flera olika alternativ av boendeformer för äldre att välja emellan vill Centerpartiet se, men menar att trots regeringens åtgärder så är dessa inte tillräckliga. En utredning har tillsatts för att hitta nya vägar för att tillgodose seniorers boendebehov. Bostadsbyggandet ska stimuleras genom minskat regelkrångel och mer likvärdiga skattevillkor. På den sista punkten hade vi velat se ett längre resonemang då det inte framgår i detalj vem det riktar sig till eller på vilket sätt. Vi saknar också ett svar på vad C anser om det minskande antalet äldreboenden i Sverige.

Den geriatriska kunskapen inom äldreomsorgen bör höjas enligt C, främst genom fortbildning, fler specialistsjuksköterskor och fler geriatriker. Någon detaljerad plan för personalbehoven verkar inte C ha, vilket inget annat parti heller förefaller ha för den delen. Precis som övriga granskade partier stödjer Centerpartiet att sjuksköterskor som går specialistutbildning ska kunna göra det med lön.

Hur finansieringen av framtidens äldreomsorg ska ske så får vi inget riktigt svar. Däremot lyfter Centerpartiet fram vikten av att fler jobbar så att resurserna till äldreomsorgen säkras. Därtill bör efterfrågan på vård kunna minskas genom mer förebyggande hälsoarbete. Att få ut mer välfärd för skattepengarna, och samtidigt generera högre kvalitet och effektivitet, är ett hedervärt mål. Visst kan mer göras för att minska slöseriet med skattepengar så att resurserna faktiskt används till exempelvis kvalitet i omsorgen av äldre, frågan är bara hur C mer konkret ska gå till väga.

SPFs förslag om en mer sammanhållen vård, genom att på sikt avskaffa landstingen, får inte mycket medhåll av C som menar att ett förstatligande skulle flytta makten bort från patienten. Dessutom skulle det bli dyrare. Centern vill ha en tydligare kunskapsstyrning av sjukvården och en mer effektiv styrning av resurserna. Att skapa större regioner, som mycket väl kan vara en lösning som fler parter stödjer än SPFs skrotande av landstingen, kan som i C:s svar vara ett bra alternativ på vägen mot en bättre sjukvård för äldre.

De tre viktigaste frågorna under nästa mandatperiod menar Centern är ökad valfrihet och obligatoriskt införande av LOV; mer fokus på förebyggande hälsoinsatser; och ökad geriatrisk kompetens. Det är på det hela taget bra prioriteringar enligt SPF.

På frågan om vad man från Centerpartiet skulle önska från sitt framtida boende som senior hade vi önskat ett mer uttömmande svar än ett boende där man själv kan välja och som utgår från ens egna behov.

Avslutningsvis fick C frågan: ”Vad vill ni göra under nästa mandatperiod för att höja kvaliteten på måltiderna och maten för äldre i både hemtjänst och på olika boenden, och hur ska det följas upp?” Svaret är att Centerpartiet vill satsa 100 miljoner kronor årligen på ett nationellt för att höja kvaliteten på maten inom äldreomsorgen. Just denna satsning presenterades nyligen som en del av Alliansens valmanifest. Från SPF menar vi att detta är en bra satsning – det är viktigt för äldre med god och näringsrik mat, inte bara för livskvaliteten men också för att förebygga ohälsa. Det är minst lika viktigt för äldre som för andra åldersgrupper att måltiden är en positiv upplevelse att se framemot och något att samlas kring på t ex ett boende. Så är det inte alltid idag. En satsning på ett matlyft för äldre välkomnar vi, men undrar hur långt 100 miljoner räcker när det sen uppdelas runt om i landet. Hur som helst, det är bra att frågan om äldres mat lyfts upp på nationell nivå.

På det hela taget har Centern ett välmenande program för vård- och omsorg av äldre. Det är dock svårtolkat då väldigt få av deras förslag är konkretiserade.

Gösta Bucht
talesperson vård och omsorg

SPF kommenterar Alliansens valmanifest

Från SPFs sida menar vi att det är bra med satsningar på förbättrad samverkan mellan landsting och kommuner när det gäller vården av äldre, det har vi länge efterfrågat då äldre ofta faller mellan stolarna. Fler utbildningsplatser inom vårdyrken är också det bra, då med förhoppning om en tydligare nationell styrning utefter det växande behovet av geriatriker i Sverige. Det är också positivt att Alliansen vill förlänga rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden, många av SPFs medlemmar stödjer detta och det är ett viktigt steg för att fler äldre ska kunna jobba vidare. Förutom de satsningar på äldreomsorgen som Alliansen presenterade i förra veckan välkomnar vi också kvalitetssatsning på äldres måltider och en stärkt tillsyn inom äldreomsorgen. Det som däremot är mindre bra är att inga förstärkningar för äldres ekonomi var med i Alliansens valmanifest. Detta trots att pensionerna sänktes så sent som vid årsskiftet och att pensionärer fortfarande betalar en orättvis högre skatt.

Christina Rogestam, ordförande SPF
Gösta Bucht, SPFs talesperson vård- och omsorgsfrågor

Miljöpartiets äldrepolitik under lupp

SPFs granskning av partiernas äldrepolitik tar idag sig an Miljöpartiets svar på den enkät vi skickat ut. I frågan om Lagen om Valfrihet verkar det vara viktigare för MP att kommunen ska kunna bestämma än att de äldre ska kunna göra det. Samtidigt som MP betonar att det är viktigt att kunna påverka sin omsorg så kan det vara frustrerande för äldre att tvingas välja. Från SPFs sida menar vi att alternativet – att inte kunna välja, inte är att föredra. Även om Miljöpartiet vill se mångfald i omsorgen så undrar vi för vems skull – den äldres eller kommunens?

Det är bra att det finns flera typer av boenden att välja på för äldre och att stödet för att bygga seniorboenden bör finnas kvar enligt MP. Vidare betonar Miljöpartiet att det bör bli lättare för den äldre att flytta än vad det är idag och att det bör ligga mer fokus på kontakt med andra. Det är lätt att instämma i detta. Men när MP beklagar sig över att betydligt fler äldre bör få plats på olika typer av äldreboenden så hade vi från SPF önskat att MP lagt fram konkreta förslag på hur detta ska gå till med tillhörande finansiering.

Det är positivt att Miljöpartiet vill se fler platser på läkarutbildningen och en tydligare styrning mot fler geriatriker. Det har man dock tyckt ifrån statens sida i över 20 år utan att få något gehör från regionerna och landstingen. Hur MP vill ändra på det framgår inte. Därtill föreslår de ett glesbygdsmedicinskt centrum, som i och för sig är klokt men som inte gör oss så mycket klokare på vilken skillnad ett sådant ska göra för geriatriken. En viktig punkt som MP tar upp är att äldre bör ha stöd av samma personer i större utsträckning, att ständigt möta ny personal är något som gör att en hel del äldre känner otrygghet. Att samma personal har rätt utbildning är också av stor vikt, vilket MP också bör ta i betraktning. En aspekt som dock inte tas upp är hur MP ska få ihop att de äldre ska träffa samma personal oftare när de samtidigt vill införa arbetstidsförkortning.

När det gäller finansieringen av framtidens äldreomsorg vill MP att den fortsatt ska vara skattefinansierad, och att samhället bör främja hälsa på ett bättre sätt än idag. Det stämmer att ingen av oss vet vad framtidens äldreomsorg kommer att kosta, men några egna prognoser för detta redovisas inte av Miljöpartiet.

SPF vill som bekant att Sverige på sikt ska ha en mer sammanhållen vård och omsorg, genom att landstingen på sikt försvinner eller i alla fall får en mycket mer tydlig samverkansroll gentemot kommunen. Dessvärre verkar inte Miljöpartiet ha någon konkret åsikt i frågan, men kan tänka sig att diskutera frågan vidare.

De tre äldrepolitiska frågor som MP bedömer som viktigast under nästa mandatperiod är fler läkare; personalbemanning ska utgå från äldres behov; och att äldres individuella önskningar får större plats. SPF välkomnar fler läkare, och då särskilt fler geriatriker, och bedömer det som positivt att MP personalbemanningen ska utgå från de äldres behov. Bra, men MP är inte särskilt konkreta med hur detta ska gå till.

På frågan om vad man själv skulle önska att ens framtida boende som äldre ska kunna erbjuda tar MP, precis som de partier vi tidigare granskat, upp aspekter som äldre i opinionsundersökningar också pekar på. Att kunna välja själv när man vill flytta, att ha med husdjur, få lagad mat, komma ut varje dag, få vara uppe så länge man vill samt bra och förstående personal. Tyvärr ser inte verkligheten ut så i många fall, för att det ska bli så måste betydligt större resurser läggas på äldreomsorgen än vad som sker idag – denna uppmaning gäller alla partier som deltagit i SPFs enkät.

Slutligen fick Miljöpartiet följande fråga: Hur garanterar ni att ert förslag på arbetstidsförkortning för personalen i äldreomsorgen inte får negativa konsekvenser för äldreomsorgens kvalitet, bemanning och tillgänglighet?
Svaret lyder att yrket bör göras mer attraktivt och mindre slitsamt. Visst är kortare arbetstid ett sätt att göra arbetet mindre slitsamt för personalen. Men SPFs fråga gällde vad som händer med kvalitet, bemanning och tillgänglighet i äldreomsorgen vid en arbetstidsförkortning. Och här fick vi inget svar av MP, vilket nog tyder på att personalens villkor hamnar före de äldres. Från SPF menar vi istället att äldreomsorgen är till för de äldre i första hand, inte de som jobbar där.

Gösta Bucht
SPFs talesperson i vård- och omsorgsfrågor