SPFs granskning fortsätter: Kristdemokraternas äldrepolitik

Till skillnad från de flesta andra partier så är Kristdemokraterna tydliga med att de vill införa ett krav i lag på kommunerna att erbjuda valfrihet i äldreomsorgen. KD vill även utvidga valfriheten till områden som hemsänd mat och färdtjänst. Detta är i linje med SPFs inställning i frågan. Vidare betonas att kvaliteten är viktigast och att personer som inte kan eller vill välja ska garanteras att få den bästa vården och omsorgen – dock framkommer det inte hur detta mer konkret ska gå till.

På frågan om seniorers boenden har KD svarat att det behövs flera olika typer av boenden för äldre, i en omfattning som motsvarar efterfrågan. Här menar KD att kommunerna måste ta ett större ansvar. Från SPFs sida håller vi med, men saknar någon form av statliga stimulansbidrag framöver, särskilt då bostadsministern är kristdemokrat. Det är också positivt att KD tar upp det sociala innehållet i boendefrågan. Vi kan dessutom konstatera att KD verkar ha läst SPFs valmanifest, där vi har en punkt om valfrihetsgaranti för de som fyllt 90 år – då ska man kunna välja om man vill bo kvar hemma eller flytta till ett äldreboende utan krav på biståndsbeslut. Kristdemokraterna har nämligen i somras gått ut med förslaget att alla som fyllt 85 år ska omfattas av en sådan valfrihetsgaranti – ett mycket bra förslag.

När det gäller personalen i framtidens vård och omsorg, både antal och kompetens, lyfter KD fram de åtgärder som regeringen infört och att det finns brister i kompetensen idag. Det är bra att detta erkänns. Vidare behövs en attitydförändring för att få fler att söka sig till ett arbete i vård och omsorg och att ett sådant bör löna sig bättre. Detta är en avgörande fråga när personalbehovet ökar i omsorgen framöver, dock är det oklart hur detta ska gå till. Kristdemokraterna menar att det behövs flera åtgärder för att vi ska få fler geriatriker i landet, exempelvis att alla som studerar inom vård och omsorg på högskolenivå ska ha möjlighet till vidareutbildning i geriatrik. Detta är i sig ett steg framåt, däremot menar KD att det mesta av ansvaret för att det utbildas fler geriatriker faller på landsting och utbildningsansvariga. Trots att Socialdepartementet och Socialstyrelsen upprepade gånger i mer än 20 år påpekat att landstingen måste utbilda fler geriatriker har inget hänt. Här behövs en tydlig nationell styrning och uppföljning på om t ex landstingen lever upp till sina uppgifter. Slutligen vill även KD att sjuksköterskor behåller sin lön under deras specialistutbildning, och att fler utbildningsplatser för detta tas fram.

Finansieringen av framtidens äldreomsorg har KD gett ett kort svar på: som idag, dvs med kommunal beskattning, vissa statsbidrag och en mindre egenavgift. Här hade vi velat ta del av ett mer långsiktigt resonemang och vilka prognoser man har tillgång till.

SPF har påpekat behovet av en mer sammanhållen sjukvård och att landstingen på sikt bör avskaffas. KD är inne på samma linje: samverkan mellan äldreomsorgen och sjukvården måste förbättras, och staten bör ta ett större ansvar för sjukvården än vad som är fallet idag. Också detta ett steg i rätt riktning enligt SPF.

De tre frågor som KD anser vara viktigast under nästa mandatperiod är att staten tar större ansvar för sjukvården; ett stimulansbidrag för bättre kvalitet på äldres mat och utökad valfrihet i äldreomsorgen; samt statligt stöd till tre geriatriska centrum i Sverige och en statlig satsning på ett geriatriskt kompetenslyft.

När det sen gäller vad man själv förväntar sig av sitt framtida boende som senior så svarar Kristdemokraterna trygghet och värdighet, självbestämmande, aktivitet och gemenskap. Vilket är vad många SPF:are också anger idag, men det är inte alltid det levs upp till detta – politiker på flera nivåer har en del att ta tag i här.

Som avslutande fråga fick KD följande: Många äldre i Sverige är nöjda med hemtjänst och äldreboende. Men 1 av 10 är det inte – vem köper en TV om man vet att var tionde är defekt. Vad vill ni göra under nästa mandatperiod för att 10 av 10 ska vara nöjda? Kristdemokraterna vill fortsätta mäta hur äldre upplever kvaliteten i hemtjänst och på boenden, så att kommunerna kan ställa krav på utföraren att förbättringar införs i de fall de behövs.

Det ska också sägas att Kristdemokraterna förutom svaren på SPFs enkät har presenterat en omfattande äldrerapport med förslag kring värdighet, valfrihet och självbestämmande, bättre kvalitet. I KDs valmanifest återfinns också flera punkter som rör äldre. Sammantaget kan vi från SPF konstatera att Kristdemokraternas äldrepolitik sätter den äldre i centrum, snarare än personalen.

 

Gösta Bucht

Talesperson för vård och omsorg

1 thought on “SPFs granskning fortsätter: Kristdemokraternas äldrepolitik

 1. Gudslinjen i politiken

  Formell religionsfrihet råder i Sverige och bör så förbli, men inget hindrar att svenska medborgare med en fast trosuppfattning, exempelvis vilande på abrahamitisk (judar, muslimer och kristna) värdegrund, får en aktiv möjlighet att med samlad andlig styrka verka för vidmakthållande och gärna fördjupning av Sveriges konstitution i moraliskt och solidariskt hänseende. Vi frisinnade liberaler (folkpartister, moderater m fl) har valt att stå partipolitiskt obundna i kyrkopolitiken
  Sverige är idag utsatt för hot från många håll! Främlingsrädsla, misstro, misstänksamhet och avund i förening med global militär och ekonomisk krigföring skapar allvarlig nationell oro och splittring i vårt gemensamt och mödosamt uppbyggda välfärdssamhälle.
  Fred och frihet i kombination med rättvisa och empati är värdegrunder som måste försvaras. Arbetslinjen och Gudslinjen är de huvudfåror som tillsammans kan värdesäkra vårt trygga Sverige. Visa att Du vill sträva efter en fortsatt moraliskt högtstående topposition för Sverige i Världen! För Sverige – inför Framtiden!

  Vad skiljer CDU i Tyskland från KD i Sverige?

  Hans-Erik Fredbäck (SPF Eskilstuna)
  Äldrepolitisk strateg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s