SPF kör igång granskningen av partiernas äldrepolitik

SPFs granskning av de enskilda politiska partiernas äldrepolitik, med fokus på vård och omsorg, drar nu igång och kommer att fortsätta fram till valet. Vi kommer att reflektera kring de enkätsvar vi fått av partiernas talespersoner i äldrefrågor (i den mån de har sådana). Sju identiska frågor och avslutningsvis en åttonde fråga som varit specifik för varje parti har skickats ut och besvarats. Vi har därefter kompletterat med eventuella utspel som kommit sedan vi fick svaren innan sommaren.

De sju frågor som alla partier fick var följande:

  1. Vad anser ni om Lagen om valfrihetssystem (LOV) och vad vill ni göra i denna fråga under kommande mandatperiod? 
  2. Äldre människor har olika behov av service och olika önskemål kring sitt boende vare sig de bor hemma eller på ett äldreboende. Hur bedömer ni behovet av olika typer av boenden för äldre och vad vill ni göra för att stimulera byggandet av desamma? Vill ni ändra på utvecklingen idag med ett minskande antal äldreboenden, i så fall hur då?
  3. Enligt en rapport från SKL kommer det att behövas ungefär 225.000 nya medarbetare i vården och omsorgen fram till 2023. Vad har ni för planer för att se till att det finns rätt kompetens i rätt mängd i framtidens äldreomsorg? Vad vill ni göra för att öka antalet geriatriker och specialistutbildade sjuksköterskor under nästa mandatperiod?
  4. Hur anser ni att framtidens äldreomsorg ska finansieras, vilka finansieringsformer föredrar ditt parti och vilka prognoser har ni för detta?
  5. Hur ställer ni er till SPFs förslag om att en jämlik vård och omsorg i hela landet uppnås genom att slå ihop HSL och SoL i en lag och att landstingen avvecklas så att vård och omsorg blir sammanhållen och får en huvudman?
  6. Vilka är de tre frågor som ni bedömer som allra viktigast för vården och omsorgen av äldre under nästa mandatperiod?
  7. Vad förväntar och önskar du att ditt framtida boende när du blir äldre ska kunna erbjuda dig?

Gösta Bucht
talesperson vård och omsorg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s