Först ut i SPFs granskning: Socialdemokraterna

På frågan om Lagen om valfrihet (LOV) svarar S att de kommuner som vill ska kunna ha valfrihetssystem, men S vill stoppa fri etablering och göra om LOV. Oklart är dock hur detta skulle slå ut i praktiken, man kan ju ha i minnet att i ett par S-styrda kommuner i landet har man vägrat införa LOV. Därtill svarar Socialdemokraterna att privata utförare ska regleras och kontrolleras gentemot offentliga verksamheters standarder. Men det är ju inte nödvändigtvis så att exempelvis personaltäthet eller andra rutiner i den kommunala hemtjänsten är bättre än det som en privat utförare erbjuder. I de åtskilliga studier som gjorts har man inte sett några nämnvärda skillnader i kvalitet mellan privata och offentliga verksamheter. Att införa någon form av kvalitetsbestämmelser som S vill är lovvärt, dock bör fokus här ligga på hur äldre upplever omsorgen och inte bara på stelbenta siffror om personaltäthet.

När det gäller framtida bostäder för seniorer nämner S ökande behov samt att både nybyggnation och ombyggnad av befintliga bostäder behövs, vilket vi håller med om. Mindre hyresrätter behövs, inte minst för att rörligheten på bostadsmarknaden ska öka, svarar S vilket vi också konstaterat tidigare. Dock saknar vi svar på frågan om vad S anser kan stimulera bostadsbyggandet och vad de anser om det sjunkande antalet platser på äldreboenden i landet – men det får vi kanske svar på i nästa vecka när SPF arrangerar bostadseminarium och bl a gästas Socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson.

Socialdemokraterna verkar medvetna om behovet av fler geriatriker och specialutbildade sjuksköterskor inom vård av äldre, men några konkreta förslag för att detta blir verklighet finns det inget spår av. Att locka fler till att arbeta inom vård och omsorg har S dock tagit fasta på i sitt förslag om 20,000 traineeplatser för unga som kom för ett par veckor sedan. Det är positivt att bemanningsfrågan inom äldreomsorgen har tagits på allvar av S, även om man inte alltid kan sätta likhetstecken mellan mer personal och ökad kvalitet. Att låta sjuksköterskor få sin specialistutbildning betald som S skriver ställer vi oss positiva till.
Utmaningarna kring finansieringen av framtidens äldreomsorg på längre sikt verkar S inte så bekymrade över, däremot är det viktigt att det ska ske via skatten och inte efter vilken plånbok man har. Från SPFs sida hade vi önskat ett mer djuplodande resonemang och att denna utmaning tas på större allvar från alla partier.

Det är positivt att Socialdemokraterna i frågan om behovet av en mer sammanhållen vård pekar på att det finns brister i samverkan mellan kommuner och landsting. S ställer sig inte direkt bakom SPFs förslag på att slopa landstingen på längre sikt, men är beredda att titta på lösningar leder till en mer sammanhållen vård i Sverige.

De tre viktigaste frågorna under nästa mandatperiod inom äldrepolitiken är enligt S resurser och kvalitet; personalrekrytering; och äldres inflytande. S vill ha en nationell kvalitetsplan (i ett 10-årsperspektiv) för äldreomsorgen för att garantera tillräckliga resurser och kvalitetssäkring. Ett ambitiöst förslag som skulle vara intressant att ta del av, även om det har lite Sovjet-vibbar med 10-årsplaner. Inflytande, att äldre ska få bestämma mer än idag om t ex sina hemtjänsttimmar är ett steg i rätt riktning. Men hur det ska gå till när S samtidigt vill inskränka LOV återstår att se.

Precis som många seniorer påpekar idag så pekar Socialdemokraterna på vikten av att bo hemma så länge den enskilde vill och kan, samt att det även ska finnas ett brett utbud av olika seniorboenden med olika grader av service. Kraven lär dock växa med tiden. Varför hakade man inte på förre finansministern Kjell Olof Feldts förslag att utan biståndsbedömning få välja boende efter fyllda 100 år? Vilket är helt i linje med SPFs valmanifest fast där satte vi åldersgränsen till 90 år.

Slutligen fick Socialdemokraterna en fråga riktad specifikt till dem: Stöder ni SPFs förslag att även pensionärer som vårdar en anhörig i hemmet bör få ersättning, precis som anhörigvårdare som är kvar i arbetslivet? S föredrar att den äldre får tillräcklig hjälp från den ordinära äldreomsorgen, avlastning och stöd till anhörigvårdare är rimligt men ekonomisk ersättning kan S inte lova. Hur ökade resurser och mer personal i äldreomsorgen ska bli verklighet och hur detta ska finansieras har S dock inte några svar.

Gösta Bucht 
talesperson vård och omsorg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s