Nu kommer valmanifesten, och SPFs reaktioner

Igår presenterade Folkpartiet sitt valmanifest. FP tar upp en rad frågor som berör oss seniorer och som SPFs medlemmar bedömer som några av de viktigaste politikområdena. Det handlar t ex om att behålla RUT-avdraget och att privata företag bör tillåtas i äldreomsorgen, med visst ställningstagande för långsiktigt ägaransvar. Folkpartiet tar även upp att arbetsgivare bör lägga mer resurser för omställning, och att äldre ska ha möjlighet att fortsätta jobba längre än idag. På det hela taget är detta punkter som berör seniorer och som SPF ställer sig positiva till, dock hade vi gärna sett några skarpa förslag på hur fler äldre ska få möjlighet att arbeta längre upp i åren.

En av SPF-medlemmarnas viktigaste valfrågor är vården och omsorgen. Folkpartiet lägger här fokus på varje individs behov, ökat självbestämmande, att det behöver byggas flera olika boenden för seniorer och att de allra äldsta ska kunna flytta till äldreboende utan krav på biståndsbedömning. Detta är frågor som vi i SPF drivit länge och som vi instämmer i. Vidare betonar Folkpartiet karriärtjänster för sjuksköterskor, en mer statlig styrning av sjukvården samt fortsatt arbete med att korta köerna i vården, vilket är positivt. Det vi från SPF saknar är ett tydligare ställningstagande vad gäller att lagstifta om LOV i alla kommuner, hur rekrytering av personal till vård och omsorg ska säkerställas framöver och då särskilt geriatriker samt någon form av incitament för att de äldre som är beroende av hemtjänst ska känna sig trygga vad gäller utbildad personal och personalkontinuitet.

Det är positivt att Folkpartiet i sitt valmanifest har med flera av de frågor som vi i SPF tar upp i vårt eget valmanifest, exempelvis fler och olika boenden för äldre, möjlighet att arbeta längre och äldreboende utan biståndsbeslut för de äldsta. Men frågan om äldres ekonomi, dvs SPFs krav på ett pensionssystem som inte automatiskt sänker pensionerna och avskaffad pensionärsskatt, syns inte i FPs valmanifest. Kan vi hoppas på att detta istället kommer i Alliansens gemensamma valmanifest?

Gösta Bucht
talesperson vård och omsorg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s