Från SPFs sida är vi tydliga: pensionärsskatten ska avskaffas

Valen den 14 september närmar sig och det gläder mig att se och höra om de många SPF-föreningar runt om i landet som anordnar politikerutfrågningar och andra valaktiviteter. Det handlar om allt från maten i hemtjänsten och fler seniorbostäder till pensionssystemets konstruktion och krav på fler äldre på partiernas listor. Ni gör ett mycket bra jobb!

En av de frågor som är allra hetast bland SPF-medlemmarna så här i valtider är att vi pensionärer betalar en orättfärdig högre skatt än en löntagare med samma inkomst. Vi seniorer har under våra arbetsliv betalat in skatt och avsatt delar av lönen i pensionsavgifter för vår framtida pension. Pension bör ses som uppskjuten lön, och beskattas som löneinkomst. Ofta har pensionärer också lägre inkomster än löntagare, att då beskattas högre är både orättvist och orimligt. I år har dessutom bromsen i pensionssystemet slagit till och sänkt pensionerna, att då beskattas högre än löntagare vars inkomster ökat med 2-3 % i år upprör många.

Från SPFs sida är vi tydliga med att den högre skatten på pension ska avskaffas, ju förr desto bättre. Ett sätt att uppmärksamma beslutsfattare runt om i landet på denna orättvisa är SPFs Pensionärsskattekalkylator som räknar ut hur mycket mer en pensionär betalar i skatt i just din hemkommun. Här i Göteborg där jag bor betalar en pensionär med 12500 kronor i månadsinkomst 284 kronor mer i skatt varje månad än en löntagare med samma inkomst – på ett år blir det 3408 kronor mer. Ta med Pensionärsskattekalkylatorn till valstugorna eller visa den på en politikerutfrågning i din kommun. Du hittar den här: http://www.pensionarsskattekalkylatorn.se/

Lika beskattning vare sig man jobbar eller har gått i pension bör vara en självklarhet. Från SPFs sida kommer vi inte att ge oss – pensionärsskatten ska avskaffas.

Christina Rogestam
Förbundsordförande SPF, Sveriges Pensionärsförbund

SPFs granskning fortsätter: Kristdemokraternas äldrepolitik

Till skillnad från de flesta andra partier så är Kristdemokraterna tydliga med att de vill införa ett krav i lag på kommunerna att erbjuda valfrihet i äldreomsorgen. KD vill även utvidga valfriheten till områden som hemsänd mat och färdtjänst. Detta är i linje med SPFs inställning i frågan. Vidare betonas att kvaliteten är viktigast och att personer som inte kan eller vill välja ska garanteras att få den bästa vården och omsorgen – dock framkommer det inte hur detta mer konkret ska gå till.

På frågan om seniorers boenden har KD svarat att det behövs flera olika typer av boenden för äldre, i en omfattning som motsvarar efterfrågan. Här menar KD att kommunerna måste ta ett större ansvar. Från SPFs sida håller vi med, men saknar någon form av statliga stimulansbidrag framöver, särskilt då bostadsministern är kristdemokrat. Det är också positivt att KD tar upp det sociala innehållet i boendefrågan. Vi kan dessutom konstatera att KD verkar ha läst SPFs valmanifest, där vi har en punkt om valfrihetsgaranti för de som fyllt 90 år – då ska man kunna välja om man vill bo kvar hemma eller flytta till ett äldreboende utan krav på biståndsbeslut. Kristdemokraterna har nämligen i somras gått ut med förslaget att alla som fyllt 85 år ska omfattas av en sådan valfrihetsgaranti – ett mycket bra förslag.

När det gäller personalen i framtidens vård och omsorg, både antal och kompetens, lyfter KD fram de åtgärder som regeringen infört och att det finns brister i kompetensen idag. Det är bra att detta erkänns. Vidare behövs en attitydförändring för att få fler att söka sig till ett arbete i vård och omsorg och att ett sådant bör löna sig bättre. Detta är en avgörande fråga när personalbehovet ökar i omsorgen framöver, dock är det oklart hur detta ska gå till. Kristdemokraterna menar att det behövs flera åtgärder för att vi ska få fler geriatriker i landet, exempelvis att alla som studerar inom vård och omsorg på högskolenivå ska ha möjlighet till vidareutbildning i geriatrik. Detta är i sig ett steg framåt, däremot menar KD att det mesta av ansvaret för att det utbildas fler geriatriker faller på landsting och utbildningsansvariga. Trots att Socialdepartementet och Socialstyrelsen upprepade gånger i mer än 20 år påpekat att landstingen måste utbilda fler geriatriker har inget hänt. Här behövs en tydlig nationell styrning och uppföljning på om t ex landstingen lever upp till sina uppgifter. Slutligen vill även KD att sjuksköterskor behåller sin lön under deras specialistutbildning, och att fler utbildningsplatser för detta tas fram.

Finansieringen av framtidens äldreomsorg har KD gett ett kort svar på: som idag, dvs med kommunal beskattning, vissa statsbidrag och en mindre egenavgift. Här hade vi velat ta del av ett mer långsiktigt resonemang och vilka prognoser man har tillgång till.

SPF har påpekat behovet av en mer sammanhållen sjukvård och att landstingen på sikt bör avskaffas. KD är inne på samma linje: samverkan mellan äldreomsorgen och sjukvården måste förbättras, och staten bör ta ett större ansvar för sjukvården än vad som är fallet idag. Också detta ett steg i rätt riktning enligt SPF.

De tre frågor som KD anser vara viktigast under nästa mandatperiod är att staten tar större ansvar för sjukvården; ett stimulansbidrag för bättre kvalitet på äldres mat och utökad valfrihet i äldreomsorgen; samt statligt stöd till tre geriatriska centrum i Sverige och en statlig satsning på ett geriatriskt kompetenslyft.

När det sen gäller vad man själv förväntar sig av sitt framtida boende som senior så svarar Kristdemokraterna trygghet och värdighet, självbestämmande, aktivitet och gemenskap. Vilket är vad många SPF:are också anger idag, men det är inte alltid det levs upp till detta – politiker på flera nivåer har en del att ta tag i här.

Som avslutande fråga fick KD följande: Många äldre i Sverige är nöjda med hemtjänst och äldreboende. Men 1 av 10 är det inte – vem köper en TV om man vet att var tionde är defekt. Vad vill ni göra under nästa mandatperiod för att 10 av 10 ska vara nöjda? Kristdemokraterna vill fortsätta mäta hur äldre upplever kvaliteten i hemtjänst och på boenden, så att kommunerna kan ställa krav på utföraren att förbättringar införs i de fall de behövs.

Det ska också sägas att Kristdemokraterna förutom svaren på SPFs enkät har presenterat en omfattande äldrerapport med förslag kring värdighet, valfrihet och självbestämmande, bättre kvalitet. I KDs valmanifest återfinns också flera punkter som rör äldre. Sammantaget kan vi från SPF konstatera att Kristdemokraternas äldrepolitik sätter den äldre i centrum, snarare än personalen.

 

Gösta Bucht

Talesperson för vård och omsorg

Först ut i SPFs granskning: Socialdemokraterna

På frågan om Lagen om valfrihet (LOV) svarar S att de kommuner som vill ska kunna ha valfrihetssystem, men S vill stoppa fri etablering och göra om LOV. Oklart är dock hur detta skulle slå ut i praktiken, man kan ju ha i minnet att i ett par S-styrda kommuner i landet har man vägrat införa LOV. Därtill svarar Socialdemokraterna att privata utförare ska regleras och kontrolleras gentemot offentliga verksamheters standarder. Men det är ju inte nödvändigtvis så att exempelvis personaltäthet eller andra rutiner i den kommunala hemtjänsten är bättre än det som en privat utförare erbjuder. I de åtskilliga studier som gjorts har man inte sett några nämnvärda skillnader i kvalitet mellan privata och offentliga verksamheter. Att införa någon form av kvalitetsbestämmelser som S vill är lovvärt, dock bör fokus här ligga på hur äldre upplever omsorgen och inte bara på stelbenta siffror om personaltäthet.

När det gäller framtida bostäder för seniorer nämner S ökande behov samt att både nybyggnation och ombyggnad av befintliga bostäder behövs, vilket vi håller med om. Mindre hyresrätter behövs, inte minst för att rörligheten på bostadsmarknaden ska öka, svarar S vilket vi också konstaterat tidigare. Dock saknar vi svar på frågan om vad S anser kan stimulera bostadsbyggandet och vad de anser om det sjunkande antalet platser på äldreboenden i landet – men det får vi kanske svar på i nästa vecka när SPF arrangerar bostadseminarium och bl a gästas Socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson.

Socialdemokraterna verkar medvetna om behovet av fler geriatriker och specialutbildade sjuksköterskor inom vård av äldre, men några konkreta förslag för att detta blir verklighet finns det inget spår av. Att locka fler till att arbeta inom vård och omsorg har S dock tagit fasta på i sitt förslag om 20,000 traineeplatser för unga som kom för ett par veckor sedan. Det är positivt att bemanningsfrågan inom äldreomsorgen har tagits på allvar av S, även om man inte alltid kan sätta likhetstecken mellan mer personal och ökad kvalitet. Att låta sjuksköterskor få sin specialistutbildning betald som S skriver ställer vi oss positiva till.
Utmaningarna kring finansieringen av framtidens äldreomsorg på längre sikt verkar S inte så bekymrade över, däremot är det viktigt att det ska ske via skatten och inte efter vilken plånbok man har. Från SPFs sida hade vi önskat ett mer djuplodande resonemang och att denna utmaning tas på större allvar från alla partier.

Det är positivt att Socialdemokraterna i frågan om behovet av en mer sammanhållen vård pekar på att det finns brister i samverkan mellan kommuner och landsting. S ställer sig inte direkt bakom SPFs förslag på att slopa landstingen på längre sikt, men är beredda att titta på lösningar leder till en mer sammanhållen vård i Sverige.

De tre viktigaste frågorna under nästa mandatperiod inom äldrepolitiken är enligt S resurser och kvalitet; personalrekrytering; och äldres inflytande. S vill ha en nationell kvalitetsplan (i ett 10-årsperspektiv) för äldreomsorgen för att garantera tillräckliga resurser och kvalitetssäkring. Ett ambitiöst förslag som skulle vara intressant att ta del av, även om det har lite Sovjet-vibbar med 10-årsplaner. Inflytande, att äldre ska få bestämma mer än idag om t ex sina hemtjänsttimmar är ett steg i rätt riktning. Men hur det ska gå till när S samtidigt vill inskränka LOV återstår att se.

Precis som många seniorer påpekar idag så pekar Socialdemokraterna på vikten av att bo hemma så länge den enskilde vill och kan, samt att det även ska finnas ett brett utbud av olika seniorboenden med olika grader av service. Kraven lär dock växa med tiden. Varför hakade man inte på förre finansministern Kjell Olof Feldts förslag att utan biståndsbedömning få välja boende efter fyllda 100 år? Vilket är helt i linje med SPFs valmanifest fast där satte vi åldersgränsen till 90 år.

Slutligen fick Socialdemokraterna en fråga riktad specifikt till dem: Stöder ni SPFs förslag att även pensionärer som vårdar en anhörig i hemmet bör få ersättning, precis som anhörigvårdare som är kvar i arbetslivet? S föredrar att den äldre får tillräcklig hjälp från den ordinära äldreomsorgen, avlastning och stöd till anhörigvårdare är rimligt men ekonomisk ersättning kan S inte lova. Hur ökade resurser och mer personal i äldreomsorgen ska bli verklighet och hur detta ska finansieras har S dock inte några svar.

Gösta Bucht 
talesperson vård och omsorg

SPF kör igång granskningen av partiernas äldrepolitik

SPFs granskning av de enskilda politiska partiernas äldrepolitik, med fokus på vård och omsorg, drar nu igång och kommer att fortsätta fram till valet. Vi kommer att reflektera kring de enkätsvar vi fått av partiernas talespersoner i äldrefrågor (i den mån de har sådana). Sju identiska frågor och avslutningsvis en åttonde fråga som varit specifik för varje parti har skickats ut och besvarats. Vi har därefter kompletterat med eventuella utspel som kommit sedan vi fick svaren innan sommaren.

De sju frågor som alla partier fick var följande:

  1. Vad anser ni om Lagen om valfrihetssystem (LOV) och vad vill ni göra i denna fråga under kommande mandatperiod? 
  2. Äldre människor har olika behov av service och olika önskemål kring sitt boende vare sig de bor hemma eller på ett äldreboende. Hur bedömer ni behovet av olika typer av boenden för äldre och vad vill ni göra för att stimulera byggandet av desamma? Vill ni ändra på utvecklingen idag med ett minskande antal äldreboenden, i så fall hur då?
  3. Enligt en rapport från SKL kommer det att behövas ungefär 225.000 nya medarbetare i vården och omsorgen fram till 2023. Vad har ni för planer för att se till att det finns rätt kompetens i rätt mängd i framtidens äldreomsorg? Vad vill ni göra för att öka antalet geriatriker och specialistutbildade sjuksköterskor under nästa mandatperiod?
  4. Hur anser ni att framtidens äldreomsorg ska finansieras, vilka finansieringsformer föredrar ditt parti och vilka prognoser har ni för detta?
  5. Hur ställer ni er till SPFs förslag om att en jämlik vård och omsorg i hela landet uppnås genom att slå ihop HSL och SoL i en lag och att landstingen avvecklas så att vård och omsorg blir sammanhållen och får en huvudman?
  6. Vilka är de tre frågor som ni bedömer som allra viktigast för vården och omsorgen av äldre under nästa mandatperiod?
  7. Vad förväntar och önskar du att ditt framtida boende när du blir äldre ska kunna erbjuda dig?

Gösta Bucht
talesperson vård och omsorg

Nu kommer valmanifesten, och SPFs reaktioner

Igår presenterade Folkpartiet sitt valmanifest. FP tar upp en rad frågor som berör oss seniorer och som SPFs medlemmar bedömer som några av de viktigaste politikområdena. Det handlar t ex om att behålla RUT-avdraget och att privata företag bör tillåtas i äldreomsorgen, med visst ställningstagande för långsiktigt ägaransvar. Folkpartiet tar även upp att arbetsgivare bör lägga mer resurser för omställning, och att äldre ska ha möjlighet att fortsätta jobba längre än idag. På det hela taget är detta punkter som berör seniorer och som SPF ställer sig positiva till, dock hade vi gärna sett några skarpa förslag på hur fler äldre ska få möjlighet att arbeta längre upp i åren.

En av SPF-medlemmarnas viktigaste valfrågor är vården och omsorgen. Folkpartiet lägger här fokus på varje individs behov, ökat självbestämmande, att det behöver byggas flera olika boenden för seniorer och att de allra äldsta ska kunna flytta till äldreboende utan krav på biståndsbedömning. Detta är frågor som vi i SPF drivit länge och som vi instämmer i. Vidare betonar Folkpartiet karriärtjänster för sjuksköterskor, en mer statlig styrning av sjukvården samt fortsatt arbete med att korta köerna i vården, vilket är positivt. Det vi från SPF saknar är ett tydligare ställningstagande vad gäller att lagstifta om LOV i alla kommuner, hur rekrytering av personal till vård och omsorg ska säkerställas framöver och då särskilt geriatriker samt någon form av incitament för att de äldre som är beroende av hemtjänst ska känna sig trygga vad gäller utbildad personal och personalkontinuitet.

Det är positivt att Folkpartiet i sitt valmanifest har med flera av de frågor som vi i SPF tar upp i vårt eget valmanifest, exempelvis fler och olika boenden för äldre, möjlighet att arbeta längre och äldreboende utan biståndsbeslut för de äldsta. Men frågan om äldres ekonomi, dvs SPFs krav på ett pensionssystem som inte automatiskt sänker pensionerna och avskaffad pensionärsskatt, syns inte i FPs valmanifest. Kan vi hoppas på att detta istället kommer i Alliansens gemensamma valmanifest?

Gösta Bucht
talesperson vård och omsorg

Efter GPs artiklar om äldreomsorgen i Göteborg: vem är äldreomsorgen till för egentligen?

I sommar har Göteborgs-Posten i ett flertal reportage skildrat äldreomsorgen i Göteborg. Det har framkommit brister vad gäller hemtjänsten, neddragningar på antal platser på äldreboenden och skildringar av äldre som känner sig otrygga. 


I en rad artiklar har GP förtjänstfullt belyst äldreomsorgen i Göteborg och dess tillkortakommanden. På debattsidan har både personal och politiker framfört sina synpunkter. Men det verkar ha glömts bort vem äldreomsorgen faktiskt är till för: de äldre. Den är inte till för att fungera som sparbössa för politiker och inte heller i första hand för personalens skull.

Den nationella värdegrund som numer finns i Socialtjänstlagen innebär att äldreomsorgen ska inriktas på att den äldre kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Äldre ska bemötas med respekt – vi kan ta ansvar för oss själva men vi ska också kunna få den hjälp vi behöver. Vi ska ses som individer, inte som ett kollektiv. Äldreomsorgen ska utgå och anpassas efter våra enskilda behov. Inte efter stelbenta tidscheman eller politikers ekonomiska kalkyler.

Ansvarig politiker, Marina Johansson (S), menar i sin debattreplik 1/8 att äldreomsorgen i Göteborg svartmålas på ett osakligt vis. Det hade varit klädsamt om Johansson hade tagit åt sig av kritiken från omsorgspersonal, biståndshandläggare och de äldre själva. Och kommit med löften om kraftfulla förbättringar i äldreomsorgen, istället för en handlingsplan för hemtjänsten som tar 8 år att genomföra. Eller vill Johansson att Socialdemokraternas valfilmer om brister i äldreomsorgen även i fortsättningen ska likna situationen i Göteborg?

Oavsett vem som har det politiska ansvaret i Göteborg efter valet så måste ordentliga satsningar på äldreomsorgen till omedelbart. Det är oacceptabelt att som Marina Johansson lova nya äldreboenden först år 2020. GPs granskning visar med all tydlighet att dagens situation är ohållbar och att äldre och personal far illa. Förbättringar i äldreomsorgen med fokus på kvalitet, individuella önskningar och värdighet måste till omgående.

Christina Rogestam
Förbundsordförande SPF, Sveriges Pensionärsförbund

Äldreom(s)orgslyft – bra och välbehövligt, men är personalen viktigare än de äldres önskningar?

Igår drog Socialdemokraterna igång sin valrörelse och presenterade ett äldreomsorgslyft för unga (trainee-jobb kombinerat med relevant utbildning, t ex till undersköterska). Det är en betydande satsning på 2,8 miljarder kronor som beräknas ge 20.000 trainee-platser. Bakgrunden är enligt S att kunna möta tre olika utmaningar: att antalet äldre i Sverige ökar och därmed omsorgsbehovet, att personalen i omsorgen står inför en generationsväxling och lider av underbemanning, och att många unga är arbetslösa.

Det är positivt att Socialdemokraterna tar upp frågan om äldreomsorgen och gör en tydlig markering vad gäller bemanningen. Äldreomsorgen är en av de viktigaste frågorna för SPFs medlemmar, och den hamnar i de allra flesta fall i topp-5 över väljarnas viktigaste frågor för väljarkåren i stort. Under ett av SPFs seminarium i Almedalen för en dryg månad sedan presenterade vi en opinionsundersökning om framtidens äldreomsorg i alla åldersgrupper, där framgick personaltäthet i omsorgen som en viktig fråga. Men ännu viktigare var att boendet är anpassat till behoven, att få bo med sin partner och andra valfrihetsaspekter.

Flertalet opinionsundersökningar har det senaste året visat att svenska folkets förtroende för kvaliteten i svensk äldreomsorg sjunker. I S-förslaget som presenterades idag ligger fokus ensidigt på personalen – högre personaltäthet är ett viktigt steg för högre kvalitet i omsorgen, men ingen absolut garanti för att kvaliteten och äldres välbefinnande ökar. Dessutom riktar S bara in sig på ny personal, trainees, som i sin tur hur duktiga de än är kommer att behöva handledning och hjälp. Hur går det då för den ordinarie personalen som redan idag är överarbetade och slitna?  Borde inte en satsning på dom göras parallellt? Socialdemokraterna tar heller inte upp något om innehållet i omsorgen, hur omsorgen ska tillgodose äldres önskemål i större utsträckning eller något om kvalitetshöjningar med mätbara mål. Kommer äldre att kunna påverka sin omsorg i större, mindre eller samma utsträckning som idag med S-förslaget? Ställer S några krav på kommunerna att ta sitt ansvar inom ramen för äldreomsorgslyftet och hur ska det följas upp? En annan tanke som uppstår är om S-utspelet är tänkt att beröra hemtjänsten som många äldre är beroende av, eller endast olika typer av äldreboenden? Ytterligare en vinkel är hur detta påverkar biståndsbedömningen för de äldre som önskar komma till ett boende – större personalstyrka betyder inte automatiskt fler platser eller tillräckligt med platser för de som önskar.

Avslutningsvis kan man konstatera att förslaget som sådant är bra, det finns flera studier som visar att rekryteringsbehovet i äldreomsorgen kommer att öka de närmaste åren – en svårighet har varit att attrahera unga dit. Däremot uppstår flertalet frågor kring bl a kvalitet, innehåll och äldres påverkansmöjligheter, som förblir obesvarade.

Gösta Bucht
Talesperson för vård och omsorg