Mycket snack och lite verkstad när det gäller äldres prioriterade frågor i Socialdemokraternas framtidsvisioner

Idag utgör vi 65-plussare 26 % av väljarkåren, om 10 år är vi äldre ännu fler. Man skulle ju därför kunna tro, och hoppas, att Socialdemokraterna i sin nyligen presenterade Framtidsplattform därför hade med någon eller några punkter om äldres situation om 10 år och deras visioner för densamma.

Många undersökningar visar att framtida vård och omsorg av äldre är den viktigaste valfrågan för äldre, och inte bara äldre utan även de yngre generationerna, tillsammans med äldres ekonomi. Men detta nämns knappt i Socialdemokraternas Framtidsplattform.
Det är i och för sig positivt att S tar upp frågan om kompetens och personaltäthet i äldreomsorgen, men var tog innehållet i äldreomsorgen vägen? Socialdemokraterna lägger mycket fokus på personalen och dess villkor, men inte på de äldre som är beroende av omsorgen. Det är ju faktiskt de äldre som omsorgen i första hand är till för, inte personalen. Här har S en del att tänka på i sitt synsätt på äldreomsorgen.

Därtill lägger Framtidsplattformen mycket av sin kraft på vinster i välfärden, snarare än på just innehållet i omsorgen. Återigen samma synsätt där verksamhetens huvudman är i fokus, inte äldres välbefinnande och människors skilda behov. Det är ganska slående att ordet valfrihet inte nämns någonstans i texten. Vi i SPF menar att den enskildes behov måste vara i centrum, att man ska ha möjlighet att välja hemtjänst och boende utefter sina egna behov – inte kommunens.

Så det är ganska mycket snack och lite verkstad när det gäller äldres prioriterade frågor i Socialdemokraternas framtidsvisioner.

Gösta Bucht
talesperson vård och omsorg

Rekrytering och kompetenshöjning av personal i vård och omsorg av äldre är en överlevnadsfaktor för samhället

Granskningen av partiernas svar på frågor om äldrepolitiken fortsätter. Nu gäller det personal- och kompetensförsörjningen i äldreomsorgen. Frågorna vi ställde var:Vad har ni för planer för att se till att det finns rätt kompetens i rätt mängd i framtidens äldreomsorg? Vad vill ni göra för att öka antalet geriatriker och specialistutbildade sjuksköterskor under nästa mandatperiod?

Tyvärr finns inte några riktigt konkreta förslag. Alla partier har utbildningar och kompetenshöjning av personal på sin agenda och man uttrycker att starkt behov att fortsätta med det.

Allianspartierna hänvisar till genomförda och pågående utbildningssatsningar som Omvårdnadslyftet och ledarskapsutbildning och att läkarutbildningen har byggts ut. Både nuvarande och tidigare regeringar har påtalat behovet av fler specialister i geriatrik och landstingen har kritiserats av Socialstyrelsen för att inte satsa på att vidareutbilda läkare i geriatrik. De flesta partier är också ense om att det behövs och dessutom vill KD att allmänläkare ska vidareutbildas i geriatrik. Men hur man nu ska få landstingen att prioritera vidareutbildning i geriatrik framgår inte av de svar vi fått.

Både alliansen och de rödgröna vill införa bland annat betald specialistutbildning i geriatrik för sjuksköterskor och förbättra villkoren för undersköterskor med nya karriärvägar, heltid och att ta bort delade turer för att råda bristen på personal och kompetens. Hur detta ska gå till och finansieras är dock höljt i dunkel.

V sticker ut genom att säga att mer resurser skall tillföras äldreomsorgen för att kunna anställa fler och förbättra arbetsmiljön. De vill även satsa på en betald tioårig kompetensutveckling till den befintliga personalen med betalda vikariekostnader. S vill öka möjligheterna till omskolning mitt i livet för att locka fler till äldreomsorgen. MP vill se en behovsanpassad bemanning och vill satsa på glesbygdsmedicin och modern teknik för att lösgöra resurser till där de verkligen behövs.

Vi vet att idag har den personal som i första hand träffar den äldre för dålig kompetens i geriatrik – tyvärr ofta ingen kunskap alls. Att satsa på kompetenshöjning och rekrytering med goda villkor inom äldres vård och omsorg är en överlevnadsfaktor. Om vi inte gör det kommer kvalitén att sjunka under vad som är anständigt och kostnaderna öka lavinartat. Därför förväntar vi oss en betydligt konkretare plan för hur detta ska genomföras och finansieras. Och det från samtliga partier då detta är frågor som inte borde eller får skilja sig mellan blocken eller partierna

Gösta Bucht
Talesperson för vård och omsorg