95 % är emot pensionärsskatten

I en SIFO-undersökning som SVT rapporterade om häromdagen visar det sig att 95 % anser att det är fel att pension beskattas högre än lön. Av dessa så anser 33 % att pension och lön ska beskattas lika medan hela 62 % tycker att pension bör beskattas lägre än lön. I de undersökningar som vi i SPF själva gjort har stödet för lika skatt på pension och lön varit nästan lika högt, men då har vi riktat oss till människor som redan har gått i pension eller som kommer att göra det inom några år.

Hur som helst, en klar majoritet i SIFO-undersökningen anser att det är fel att pensionärer betalar högre skatt än löntagare med samma inkomst. Det är bara att instämma. Vi i SPF kommer att fortsätta driva frågan om avskaffad pensionärsskatt i valrörelsen, tillsammans med de övriga punkterna i vårt valmanifest, bland annat att det bör byggas fler olika bostäder för äldre, årliga läkemedelsgenomgångar för 75-plussare och att det bör finnas pensionärsråd i alla Sveriges kommuner. 

Karl Erik Olsson
ordförande SPF

Var är debatten om äldreomsorgens framtid – kostnader och finansiering?

Idéfattigdomen när det gäller hur äldresjukvård och omsorg ska se ut i framtiden är tyvärr så uttalad att det känns overkligt att detta inte debatteras mer. Den Äldreutredning som just startat sitt arbete hade ursprungligen direktiv från Socialdepartementet att utreda hur äldrevård och omsorg ska se ut i framtiden och hur den skall finansieras. Finansdepartementet sade dock nej till det senare så vi får fortsätta att leva i ovetskap om hur vården och omsorgen av oss kommer att se ut och finansieras.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, förutspår ett underskott i välfärden på 200 miljarder kronor om drygt tjugo år. För att försvara dagens standard plus en viss kvalitetsförbättring behöver kommunalskatterna höjas med 13 kronor, såvida pengarna inte kan tas även från andra källor. Ett annat kanske inte helt förankrat alternativ som förslagits är att vi måste fortsätta att arbeta till vi är 75 år för att finanserna ska gå ihop.

Det verkar alltså som att vi har att välja mellan våldsamt höjda skatter, ökad privat finansiering, försäkringslösningar eller andra modeller för att få pengarna att räcka till i välfärden. Ytterligare ett alternativ är att ransonera vår välfärd till en nivå som skattebetalarna orkar bära utan att den skadar samhällsekonomin. Inga roliga alternativ minsann. Det gör det extra underligt att det är så tyst om detta.

Beror det på att regeringen blundar för att frågan kan vara kontroversiell, eller är det snarare så att problemet är att alla partier har så dålig kännedom om äldreomsorgen och att de får så olika bilder av hur samhället kommer att se ut i framtiden? Man kan nog snarare säga att blundandet beror på förvirring.

Flertalet personer som sitter i beslutsposition förstår inte att de själva kommer att bli gamla. Det finns en åldersförträngning och en ungdomsfixering. Hur ofta har inte vi som arbetat i vården sett ansvariga politiker plötsligt bli intresserade och försöker göra något åt vården och omsorgen när en nära anhörig blir gammal och sjuk?

Nej, det är hög tid, nästan försent, att ta tag i denna fråga som måste diskuteras och lösas över partigränserna.

Gösta Bucht

talesperson vård- och omsorgsfrågor

Fler pensionärer vill jobba men då krävs en hel del förbättringar på arbetsmarknaden

Vi på SPF har sedan länge påpekat vikten av att äldre som vill och kan ska kunna jobba så länge de vill. I de undersökningar vi själva gjort bland våra medlemmar stöder nästan 60 % detta. AMF har i dagarna presenterat en undersökning som visar att fler pensionärer än tidigare hade velat jobba kvar. Det är positivt att frågan kommer upp på agendan som sådan men det är en hel del som behöver bli bättre på arbetsmarknaden för att alla äldre som vill också får möjlighet att jobba i den takt och i den omfattning som passar dem.

Men då krävs inte bara att äldres rättigheter på arbetsmarknaden stärks, minst lika viktigt är attityder gentemot äldre arbetskraft, flexibilitet vad gäller arbetstider och arbetsuppgifter samt förebyggande åtgärder.Ett ytterligare krav är att svenska arbetsgivare skaffar sig strategier för hur de ska behålla och hur de ska kunna attrahera äldre. I detta sammanhang ligger Sverige långt ned i flertalet undersökningar.

Karl Erik Olsson
ordförande SPF

Nytt uppdrag till Pensionsmyndigheten, nya kommentarer från SPF

Det uppdrag som regeringen nyligen har gett Pensionsmyndigheten, att titta på metoder för att stimulera till senare pensionsuttag, är intressant av flera orsaker. Det är positivt att en pensionär med garantipension skulle kunna jobba utan att det påverkar garantipensionens storlek, för individen kan detta ge en högre inkomst som pensionär. Det gäller även punkten om att man kan få möjlighet att räkna arbetsår efter 64 års ålder som försäkringsår, människor som kommit till Sverige i t ex 25-årsåldern eller människor födda i Sverige men som bott utomlands en tid av sitt liv skulle tjäna på detta. Det som det däremot inte sägs något om är vilka effekter dessa möjliga metoder skulle kunna få på skillnaderna i inkomst för en pensionär med inkomstpension som jobbat hela sitt liv och en pensionär med garantipension som i teorin kan ha jobbat ytterst få år, i kronor och ören. En pensionär som har jobbat och betalat skatt borde väl ha en något högre inkomst än den som inte gjort det?

Karl Erik Olsson
ordförande SPF

SPF granskar partiernas äldrepolitik med fokus på boende, vård och omsorg

Många av SPFs medlemmar tycker att frågorna kring boenden för äldre och vården och omsorgen av äldre är bland de viktigaste inför riksdagsvalet i höst. Vi har därför formulerat ett frågebatteri och skickat det till respektive parti.

Frågor vi tar upp rör bland annat hur de ser på byggandet av olika typer av boenden för äldre, finansieringen och rekrytering för framtidens äldreomsorg och Lagen om valfrihet inom hemtjänsten. Dessutom kommer partierna att få ta ställning till några av förslagen i SPFs valmanifest.

När svaren sedan börjar trilla in kommer vi dels att presentera dem i SPFs olika kanaler och dels kommentera dem här på bloggen.

Gösta Bucht
talesperson vård- och omsorgsfrågor

Låt kommunerna anställa läkare – kanske minskar då antalet vårdskandaler

Återigen en vårdskandal i media, Care together som bedriver vård i hela Västsverige sköter inte sitt uppdrag. Kan det månntro bero på att kommunerna inte får anställa läkare?

Kommuner och landsting har idag olika förutsättningar att bedriva en säker och god vård då kommunerna inte får anställa läkare, istället är de läkare som arbetar i den kommunala verksamheten anställda av landstingen. Teamen som är så viktiga i äldresjukvården blir inte lika bra och effektiva inom den kommunala äldresjukvården.

För ett fullständigt ansvarstagande av kommunen för en sammanhållen vård och omsorg för äldre måste även läkare, t ex geriatriker och allmänläkare, kunna anställas av kommunen. På så sätt blir kommunens ansvar som huvudman för alla äldre personer i behov av vård och omsorg tydligare. Läkare som ansvarar för äldresjukvården inom kommunen ska ingå i vård- och omsorgsteamen och samordna den kommunala sjukvården. Detta leder med säkerhet till en höjd status av vård och omsorg, bättre samordning och framför allt bättre möjlighet att kontrollera kvalitén på den vård och omsorg som både kommunen själv och de olika vårdföretagen bedriver. Kanske blir det då färre vårdskandaler.

En anställd läkare i kommunen underlättar vård- och omsorgsteamens arbete och är positiv för både de äldres och personalens trygghet. Alla kompetenser behöver vara närvarande för att det ska bli ett bra omhändertagande av de äldre. Äldre personer med stora vårdbehov behöver en fast vårdkontakt med ett helhetsansvar. En läkare som är anställd av kommunen och som ingår i teamet ger mycket bättre förutsättningar för den kontinuitet som är så viktig för de allra mest sjuka och sköra äldre.

SPFs krav är att läkare ska få anställas av kommunerna nu. Om kravet på en huvudman, som SPF också driver, dvs att landstingen försvinner, blir verklighet, är dock problemet med att kommunerna inte får anställa läkare automatiskt löst.

Gösta Bucht
talesperson vård- och omsorgsfrågor

 

Eländet har bara börjat?

Pensionsmyndighetens nya ”Orange rapport 2013” visar att pensionssystemet inte klarar av kostnaderna för utbetalningar av pensioner de närmaste decennierna, utan att AP-fonderna täcker upp för detta, vilket DN Ekonomi rapporterat om.
Det är en allvarlig utveckling som målas upp då AP-fonderna minskar fram till år 2040 i basscenariot för att sedan stärkas, medan i myndighetens pessimistiska scenario så är AP-fonderna tömda år 2050. Underfinansieringen av pensionssystemet måste lösas, annars är det sannolikt så att eländet bara har börjat för pensionärer idag och imorgon.
Prognoserna visar dessutom att bromsen riskerar att slå till ytterligare två gånger innan detta decennium är slut, och återigen sänka pensionerna. Det är uppenbart att pensionssystemet inte klarar av att leverera anständiga pensioner för dagens pensionärer och sannolikt i ännu mindre grad för framtidens pensionärer.

Karl Erik Olsson
ordförande SPF

Vad hände med LOV?

Så här inför valet i höst kan man fråga sig vad som hände med debatten om Lagen om Valfrihet (LOV) inom hemtjänsten, som var uppe på agendan inför förra valet. Vad vill partierna idag och har något ändrats sedan förra valet?

Längst ut på vänsterkanten i Vänsterpartiet så är man emot LOV och vill avskaffa den. På Socialdemokraternas kongress förra året fastställdes att valfriheten för äldre ska öka, men samtidigt ska LOV inte vara obligatorisk och fri etablering bör avskaffas. S-styrda kommuner som Malmö vill däremot att partiet ska verka för att avskaffa LOV helt och hållet. Och på samma kongress beslutades att vinster i välfärden ska tillåtas men med vissa förbehåll som begränsade vinster. Det finns även S-kommuner som infört LOV. Frågan är: hur ställer sig S egentligen till Lagen om valfrihet?

I den andra ringhörnan finns allianspartierna, som hade som vallöfte i förra valet att senast år 2014 skulle alla kommuner ha beslutat om valfrihet för den enskilde enligt LOV, annars skulle tvingande lagstiftning övervägas. Moderaterna har sedan svängt i frågan två gånger – först skulle det inte bli obligatoriskt för kommunerna att införa LOV och sen beslutade partistämman i höstas att det skulle det visst det. En utredning från regeringen om att alla kommuner måste erbjuda valfrihet inom hemtjänsten presenterades i januari i år. Men sedan dess har inget hänt.

Varför är inget parti på allvar för en fråga som nästan alla människor gillar?

Karl Erik Olsson
ordförande SPF