Äldreutredningen – Åtgärder för att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande

En ny statlig utredning om de äldres hälsa, trygghet och självbestämmande skall nu i vår börja sitt arbete.

Att vård och omsorg om äldre i Sverige och i de flesta andra länder står inför stora utmaningar torde nog vara bekant för de flesta.  Helt avgörande för att klara dessa utmaningar är då att

  • utveckla förutsättningarna för kommunernas och landstingens förebyggande arbete så att arbete kan bli en mer integrerad uppgift i all vård och omsorg om äldre,
  • säkerställa att dagens regelverk för biståndsprövning är så ändamålsenligt som möjligt för den äldres bästa och för att ge kommunerna större frihet att utveckla sina arbetssätt,
  • säkerställa att insatser genomförs mer kostnadseffektivt än i dag, i första hand genom ökat användande av teknologi inom omsorgen.

Flera myndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting och forskningsinstitut har handlingsplaner, utredningar och projekt med olika fokus på äldres omsorg och vård. LEV-projektet från Socialdepartementet, Bättre liv för sjuka äldre hos SKL, Kommunernas skyldighet att erbjuda stöd till anhöriga och Socialstyrelsen med nationell handlings- och åtgärdsplan för säkerhetsbefrämjande arbete samt Hjälpmedelsinstitutets Teknologi för äldre, RUT-tjänster och valfrihetsreformen är exempel på detta.

Den nya utredningen är välkommen och förhoppningen är att den kan sammanfatta och dra slutsatser av allt som är gjort och utrett och se att denna kunskap faktiskt omsätts i verkligheten.

Gustaf (Gösta) Bucht
Talesperson för vård och omsorg

SPFs valmanifest

Inför valet 2014 vill SPF lyfta 10 punkter som bidrar till ett samhälle där likabehandlinSPFs valmanifestg råder och där ålder inte spelar någon roll för hur vi bemöts och vilka möjligheter vi har.

Valfrihet
1. Gärna pensionering men först ett rejält arbetsliv Äldre bör ha rätt att arbeta kvar så länge de vill på arbetsmarknaden.
2. Hemma är där jag hänger min hatt Bygg bostäder av olika typ och med olika upplåtelseformer, inklusive trygghetsboenden.
3. Vid 90 ska alla få välja Valfrihetsgaranti vid fyllda 90 år: Bo kvar hemma med eller utan stöd eller flytta till ett bra äldreboende utan krav på biståndsbeslut.

Trygghet
4. Fel att backa in i livets spurt Ändra pensionssystemet så att pensionen inte kan sänkas per automatik.
5. Jämlik vård och omsorg i hela landet En lag, en huvudman och avveckla landstingen.
6. Fem piller är fler än fyra tabletter Sjukvården måste minst en gång per år gå igenom läkemedelsanvändningen för patienter som fyllt 75 år.

Rättvisa
7. Pension är uppskjuten lön Skatt på pension och inkomst från arbete ska vara lika.
8. I nöd och lust Även pensionärer som vårdar en anhörig i hemmet bör få ersättning.

Inflytande
9. Pension är uppskjuten lön Skatt på pension och inkomst från arbete ska vara lika.
10. I nöd och lust Även pensionärer som vårdar en anhörig i hemmet bör få ersättning.